မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, April 16, 2015

ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်
တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ

Saturday, February 14, 2015

ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ Valentime's Day-Wallpaper ၽူင်းႁၢင်ႈလီလီ သိပ်းဢိတ်းဢၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်း Valentime's Day ၼႆၶႃႈၼေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၵူႈပီ ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  တွၼ်ႈပၼ်ယူႇ ၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ ပီၼႆတႄႉ တူၵ်းလိုၼ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႆႉဢွၼ်ၼႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸွင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃဢဝ်Live Wallpaper  သေတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၵူႈပီတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၾိင်းၵႂၢမ်း

သင်ၶႂ်ႈဢဝ် ငဝ်းတိူင်ႉ သႂ်ႇတီႈ ၽူင်း Call မိူဝ်ႈႁွင်ႉၶဝ်ႈ မႃး Video Caller ID 2.01.225 for Android

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈယိပ်း Android ၽူင်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉပဵၼ် Video ringtone တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၸွမ်းသဵင်ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ

Full Version Smadav Antivirus 2015


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ  (Valentime's day) ၼႆသေလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ဝႅပ်ႉၶႃႈပဵၼ် လူႉဝႆႉၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈမႃးၵေႃႈ လၢႆလၢႆဝၼ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉ ၵေႃႈထၢမ်ထိုင်လွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းမေးယဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းသေ

Friday, February 6, 2015

တွၼ်ႈတႃႇထႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းၽူင်း Screen Shot - Perfect Screen Shot Ultra vr17 Apkမႂ်ႇသုင်ၶႃႈမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ယိပ်းၽူင်းၶဝ်  တွၼ်ႈတႃႇထႆႇၶႅပ်ႁၢင်ႈၼႃႈၽူၼ်း Screen Shot ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလိူဝ်ႇတဵၵ်း Power

ၽွၼ်ႉ SLLS တႆးႁၢင်ႈလီလီ တႃႇ ၶွမ်းတၢင်းၼမ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ဝၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ တေမီးၵၢၼ်ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းတေသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတေလႆႈၵႂႃႇလႄႇ ပွႆးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ႁိႁိ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉႉႉႉ  ၵေႃႈၸွင်ႇလႆႈ မႃးတွၼ်ႈပၼ်ၽွၼ်ႉ တႆး ႁၢင်ႈလီလီတႃႇ ၸႂ်ႉၼႂ်း ၶွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၽွၼ်ႉ ၼႆႉၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ  ယႂ်ႇၼမ်တီႈသူင်ႇပၼ်ၶႃႈယူႇဢေႃႈ ၊ မီးဢူၺ်းၵေႃႉ တၢင်းၼမ်
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes