မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, August 9, 2015

ၽိင်းၵႂၢမ်း (ၵေႃႉႁႃ ႁူမ်ႈႁၵ်ႉမႂ်ႇ) ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း (ဢၢႆႈၸွၵ်ႇ)

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် (ဢၢႆႈၸွၵ်ႇ) ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ် ဢေႃႈ ၊ ၵူႈၵေႃႉ ၵေႃႈ တေႁူႉၸၵ်း ယၢမ်ႈတူၺ်းၸိူင်း လႄႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းမႃးယူႇၶႃႈယိူဝ်ႉၼေႃႈ ၼႆတႄႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိင်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ ၵေႃႉႁႃႁူမ်ႈႁၵ်ႉမႂ်ႇ   ၼႆဢေႃႈ ၸၢမ်းဢွၼ်ၵၼ် ထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၶႃႈလႄႈ

တႃႇၽူၺ်ႇၵႂၢမ်း Flashsong ၼႂ်းၽူၼ်း လႆႈယဝ်ႉ


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးၽူၺ်ႇၵႂၢမ်း Flashsong ၼႂ်းၽူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ  ၊ ၶႃႈၵေႃႈ ၸၢမ်းႁႃတူၺ်းမႃးတင်းႁိုင်ယူႇ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ၽူၺ်ႇလႆႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈၼႆၵေႃႈမီး ၊ပဵၼ်မႃးလႄႈ

Thursday, August 6, 2015

RootGenius Versing 2.4.1 latest version


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီး တႃႇလူတ်ႇ ၽူၼ်း RootGenius Versing 2.4.1 latest version  ၶႃႈဢေႃႈ ၸၢမ်းၵၼ်ယိပ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်

ႁဝ်းႁၵ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Facebook Cover and Logo Unicode


မႂ်သုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈႁၵ်ႉ ယူႇၼီႇ ၶူတ်ႇ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်း တၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တွၼ်ႈ ၸႂ်ႂ်ႂ်ႉတိုဝ်း Facebook Cover လႄႈ Logo ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ဢႅပ်း APK ၶဝ်ဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် လွင်ႈမၢႆတွင်း Logo Unicod ႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  သင်ဝႃႈ သူၸဝ်ႈ

Wednesday, August 5, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်း ႁူႉႁၼ်ꩪိုင်လႄႈ တႆးမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇပၼ် ၽိင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁူႉ ႁၼ်ထိုင်လႄႈ တႆး ဢၼ်ၸိုမ်း ၽူႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်

Wednesday, July 22, 2015

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်ႉဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈဢေႃႈ သင်လႆႈၸႂ်ၸိုင်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈၵေႃႈတေ တၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈတီႈၼႆႈယူႇဢေႃႈ

Sunday, July 19, 2015

Vroot or iroot latest version english


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် ပီးၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ၸွ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes