မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, January 19, 2015

ယႃႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မၢႆ (သၢမ်)မႂ်ႇသင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၽိင်းသဵင်ဝၢၼ် မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ

Wednesday, January 14, 2015

Ashampoo Slideshow Studio HD 3.0.5 + Crack    မႂ်ႇသုင်ၶႃႈႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈ ၵႆႉႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ သႂ်ႇၸွမ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်း Slideshow ၶႃႈယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေႉ ပဵၼ်Ashampoo Slideshow Studio HD

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ၼႂ်းၵႃႈ(78)ၶေႃႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁဵၻ်းပၼ်လႆႈလၢႆၶေႃႈ(႑) တေလၢတ်ႈၼမႄၼ်းၼၢင်း facebook password ၶေႃႈလပ်ႉၾဵတ်ႉၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
(႒) ယႃႇပေတဵၵ်းတဵင်မၼ်းၼၢင်း

Monday, January 12, 2015

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (ၵၢင်ႉၶၢင်း)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ မႃး သုပ်ႇတၢင်ႇ ပၼ် ထႅင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၶဝ်ဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈ ၶႅပ်းတေႉ ဝႃႈ (ၵၢင်ႉၶၢင်း) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

Corel PaintShop Pro X7 Ultimate v17.0.0.199 | 272.5 MB
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူင်ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ထႆႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေႉဝႃႈ Corel PaintShop Pro X7 Ultimate ၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႉတို

Sunday, January 11, 2015

Corel Painter 2015 v14.0.0.728


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းသူင် ႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် Softwere ၶႅမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းသေၸိုဝ်ႈတႄႉဝႃႈ Corel Painter 2015 

CyberLink ColorDirector Ultra 2.0


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၼိူဝ်ၽဵတ်ႇ ယွၼ်းထိုင်မႃး တီႈၶႃႈႁဝ်း CyberLink ColorDirector Ultra 2.0 ၼႆႉၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ တၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉ တေႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇမေးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်ႈၵေႃႈ ငၢႆႈယူႇ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes