မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 15, 2015

SoftOrbits Photo Stamp Remover 7.5 Portable (42.1 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢေႃႈ ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် SoftOrbits Photo Stamp Remover တွၼ်ႈတႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉ မွတ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးလႄႈ သင်ႁဝ်းသ

DVD-Cloner Gold 2016 13.0.0 Build 1410 (34.2 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၶႃႈ ႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢဝ်သွပ်ႉလ်ႊလီꧦ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼႆႉတႄႉတႃႇၵူးၶႅပ်း DVD Copy ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ DVD-Cloner Gold 2016 ၼႆၶႃႈဝႃႈ ၸႂ်ႉတုိဝ်းလႆႈတွၼ်ႈတႃႇၵူးၶႅပ်းႁႂ်ႈၽႂ်းလီ ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉ

AAA Logo 2014 - V 4.1 - Pre Activated (7.67 Mb)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သွပ်ႉဝၢလ်ႊ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈCreator Logo ၸိုဝ်ႈႄတႉဝႃႈ AAA Logo ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်

ၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼႆႉ မၢင်လုၵ်ႈ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယူႇ

Saturday, November 14, 2015

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးၽိုၵ်းလၢတ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ပပ်ႉႁဵၼ်းလႄႈ ထွမ်ႇသဵင် Interchange One

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်းၽိုၵ်း ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ဢင်းၵိတ်းၶဝ် ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႄႈ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈ

Friday, October 30, 2015

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ ၸၼ်ဢဝ် ထွမ်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊

Saturday, October 24, 2015

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes