မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, October 30, 2015

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ ၸၼ်ဢဝ် ထွမ်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊

Sunday, October 4, 2015

TAI flag water effect LWP

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ် ၸူိဝ်းယိပ်း ၽူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ သင်ၶႂ်ႈၼႄ ဝႃႈၵဝ် ပဵၼ်တႆးယူႇၼႆ ၼႆႉပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးၶႃႈယဝ်ႉ ။ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉ

Saturday, September 26, 2015

ၽိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ လထုၼ်း (ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈမီးတၢင်းၽိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဝၢၼ် ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ လီထွမ်ႇ ၸုိဝ်ႈၶႅပ်းတႄႉ ဝႃႈ ၵုိင်ႉၵၢင်ႉ  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇၶႃႈလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈထွမ်ႇၵၼ် ၵမ်ႉၼမ်ယူႇ ၼႆႉ

ZUI Locker-Elegant Lock Screen

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ZUI Locker-Elegant Lock Screen တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈယိပ်းၽူၼ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၵမ်ႉ ၼမ် ၸူဝ်းယၢမ်ႈ တဝ်တေႉတေမီးၵၼ်ယဝ်

Thursday, September 24, 2015

ထမ်းတြႃး (သီႇပဝ်ႇၵဝ်ႈႁၢမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢႃႇလေႃးၵ (ၼမ်ႉၸၢင်)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ထွမ်ႇမီး သဵင်ထမ်း လႅထွမ်ႇ လႆႈတၢင်းႁူႉႁၼ်ၼမ် ထမ်းတြႃး (သီႇပဝ်ႇၵဝ်ႈႁၢမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢႃႇလေႃးၵ (ၼမ်ႉၸၢင်) မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ

Saturday, September 19, 2015

ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၶမ်း (ႁူၺ်ႈသွင်ႁူၺ်ႈ)

 
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ၸွင်ႇမီး သဵင်ထမ်း ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၶမ်း (ႁူၺ်ႈသွင်ႁူၺ်ႈ) လႅထွမ်ႇ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ    မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢေႃႈ

Video Slideshow iSkysoft Slideshow Maker 6.5.1.0


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် သူင်ႇႁဵတ်းၽိင်းၵႂၢမ်း ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းၵွၢမ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီလီ ၼႆသေ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ဝူဝ်းလ်သဵၼ်း Video
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes