မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 25, 2017

ယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး- ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ်


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉထုိင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉ လိင်ႉ ၽၢလ်  ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈ https://googledrive.com/host/
ၼႆႉေသ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း Google ၶဝ် မွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ တၢင်းသဵင်ႈေတဢဝ်တၢဝ်းလူတ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လႆႈႄၼးၶုိၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် https://drive.google.com/drive/folders ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ ေတၶုိၼ်ႈတၢဝ်းလူတ်ႉလႆႈယူႇေဢႃႈ မၢင်ဢၼ်ေၵႃႈ ေတႄမး ဢမ်ႇၶုိတ်း ေတပွႆႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထုိင် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်း ဢၼ်ႁူႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈ ၶဝ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးေၼႃႇလႅင်းၾႃႉယူႇေဢႃႈ၊

ၼႆႉေၵႃႈ မီးၽိင်းမႂ်ႇမႃႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတယၢမ်ႈထွမ်ႇ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတပႆႇယၢမ်ႈၶႃႈေၼႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ

Friday, February 24, 2017

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ ၸၼ်ဢဝ် ထွမ်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊

Saturday, February 18, 2017

Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းေၵႃႈႁုိင် မီးပီပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လုိမ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူိဝ်းေၼႃႈ 😥 ပဵၼ်ၵွပ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈၸူိဝ်ႉၵူႈလွင်ႈေသယဝ်ႉ၊ မူိဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်ႈၶဝ်ၸူိဝ်းယိပ်း ၶွမ်းႄလႈ ပဵၼ်သွပ်ႉဝၢလ်း မႂ်ႇ တႃႇပီ 2017

Monday, April 11, 2016

ၸုမ်းTai IT Computer ၸတ်းလူင်းပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းတႆး ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ( Tai IT Computer) ဢၼ် သြႃႇၸဝ်ႈ ၼၼ်တေႃးၽႃႇသ

Wednesday, March 16, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ ႗ ၶမ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီးမၢႆတွင်းသေ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၸင်ႇမီးၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ

Sunday, January 10, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပၢင်သွၼ် TAI IT Computer


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes