မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 10, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပၢင်သွၼ် TAI IT Computer


Sunday, November 15, 2015

SoftOrbits Photo Stamp Remover 7.5 Portable (42.1 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢေႃႈ ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် SoftOrbits Photo Stamp Remover တွၼ်ႈတႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉ မွတ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးလႄႈ သင်ႁဝ်းသ

DVD-Cloner Gold 2016 13.0.0 Build 1410 (34.2 Mb)


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၶႃႈ ႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢဝ်သွပ်ႉလ်ႊလီꧦ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼႆႉတႄႉတႃႇၵူးၶႅပ်း DVD Copy ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ DVD-Cloner Gold 2016 ၼႆၶႃႈဝႃႈ ၸႂ်ႉတုိဝ်းလႆႈတွၼ်ႈတႃႇၵူးၶႅပ်းႁႂ်ႈၽႂ်းလီ ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉ

AAA Logo 2014 - V 4.1 - Pre Activated (7.67 Mb)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သွပ်ႉဝၢလ်ႊ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈCreator Logo ၸိုဝ်ႈႄတႉဝႃႈ AAA Logo ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes