မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 24, 2017

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ထမ်းတြႃး မင်ႇၵလႃႇ ႓႘ ၸၼ်ဢဝ် ထွမ်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉဝႃႈၶႃႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆႈၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ  ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် ထမ်းတြႃး သၢမ်သိပ်းပႅတ်ႈပႃး မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊

Saturday, February 18, 2017

Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းေၵႃႈႁုိင် မီးပီပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လုိမ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူိဝ်းေၼႃႈ 😥 ပဵၼ်ၵွပ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈၸူိဝ်ႉၵူႈလွင်ႈေသယဝ်ႉ၊ မူိဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်ႈၶဝ်ၸူိဝ်းယိပ်း ၶွမ်းႄလႈ ပဵၼ်သွပ်ႉဝၢလ်း မႂ်ႇ တႃႇပီ 2017

Monday, April 11, 2016

ၸုမ်းTai IT Computer ၸတ်းလူင်းပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းတႆး ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ( Tai IT Computer) ဢၼ် သြႃႇၸဝ်ႈ ၼၼ်တေႃးၽႃႇသ

Wednesday, March 16, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ ႗ ၶမ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီးမၢႆတွင်းသေ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၸင်ႇမီးၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ

Sunday, January 10, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပၢင်သွၼ် TAI IT Computer


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes