မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 16, 2012

ꨟꨱတ္း ꨁြပ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ꨸

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးထꨰင္ꨳ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨡမ္ꨲ လူိဝ္ꨲ သြပ္ꨵဝꨯြးသင္ေသ ꨓင္ꨳေသ ꨡဝ္ မြꨀ္ꨵ ꨓꨰꨀ္း ပꨓ္ သြင္သꨤမ္ꨀမ္းေꨀꨣꨳ
ꨁꨰပ္ꨳꨟꨤင္ꨳေတꨟꨤင္ꨳလီမꨣး မူိꨓ္ ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨡꨣꨳ တꨤင္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳေသ ꨁꨰပ္ꨳ ꨀꨓ္လီꨓꨣꨲ ꨁꨣꨳ ။ ꨀူꨉ္း ꨁꨣꨳပꨓ္ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣ ꨡမ္ꨲ ပꨓ္ ပꨣး ꨁꨰပ္း ꨟꨤင္ꨳ မꨓ္းꨁꨣꨳ း) ꨕ္ꨮ ꨡဝ္ေꨀꨣꨳ ေတꨅြမ္းꨁꨯꨳ ထုိင္ꨟူိꨓ္း ေꨀꨣꨳ ꨓꨯꨵ ꨀြပ္ꨳ ꨓꨯ ꨷ ꨷ꨬꨟꨳꨳ ꨟိ ꨷:P
လꨤꨯးမꨓ္းေꨀꨣꨳေꨓပꨣးယူꨲꨁꨣꨳ တူꨉ္း ယူိင္ꨳ ေသꨟꨱတ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ မီꨳလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲ သင္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ
လီယဝ္ꨵ ꨷ ေပꨣးꨓꨓ္ေꨓꨣꨳ ? ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨬတꨵ ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes