မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, September 26, 2012

ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨕꨰတ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ꨸ ꨡြꨓ္ꨲꨁꨣꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀပ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣး ꨀပ္းသုပ္ꨲ မုတ္ꨳ ပꨓ္ ꨕꨰတ္ꨲ ꨓ္ꨮး ꨓꨰင္ꨳ ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ေတꨡမ္ꨲမီး ꨕ္ꨮ ꨀူဝ္ ꨓင္ꨲ ꨁꨣꨳ ယြꨓ္း ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ ပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳ ꨟူꨵ ꨡိတ္းꨡြတ္းꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨀꨮꨣꨳေပꨣးꨀူꨓ္းꨁီꨳꨀူဝ္ꨬတꨵ ေပ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣ ꨀမ္ꨵ ꨀူဝ္ꨘꨓ္ ပꨤꨯꨳသမ္ꨵေတမꨣး ꨅ္ꨮꨵꨁꨣꨳꨟြင္ꨵပꨓ္ ꨬတꨵ ပꨯꨲပꨱꨓ္ꨀြꨓ္ꨲꨁꨣꨳ :P လီယဝ္ꨵꨁꨣꨳ  ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ
ေတလꨯꨳꨟꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ယဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳ ꨁꨰပ္း တီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ ꨕꨰတ္ꨲေꨀꨣꨳေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨡꨣꨳ ꨟီးꨟိ ꨷ ꨷ တူꨉ္း ꨡဝ္ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ လꨣꨲေꨟးးး

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes