မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 28, 2012

ပပ္ꨵသူꨀ္ꨳပုိꨓ္း မူိ္င္းသီꨲေပꨣꨵ ꨡုင္းပြင္ꨲမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသုပ္ꨲ တꨤင္ꨲပꨓ္ သူꨀ္ꨳ ပုိꨓ္း မူိင္းသီꨲေပꨣꨵ ꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ꨬလꨳ ꨟြင္ꨵသီေပꨣꨵ ။ ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ မီꨳꨕ္ꨮ ေꨀꨣꨵလ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨳꨬတꨵ ꨡဝ္ မꨣးတီꨳ မူိင္းသီꨲေပꨣꨵꨟဝ္း ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ဝꨯꨵ shanunicode ေသတꨰမ္ꨳဝꨯꨵꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨅြင္ꨲ ꨁုိꨓ္း ꨡဝ္ zawgyi.tai ေသ ꨁုိꨓ္းသုပ္ꨲတꨤင္ꨲေꨓ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨁဝ္ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ တီꨳꨓꨯꨳꨬတꨵေတပꨓ္ ꨡꨓ္ေမꨣတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳလူင္လုင္းꨀꨣꨲလိင္ꨲတ တꨰမ္ꨳꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ လိင္ꨲꨀꨣꨲ ဝꨯꨵꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္လိင္ꨲꨀꨣꨲꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္းသꨤမ္ꨀိဝ္ꨓꨯယဝ္ꨵ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ


ပပ္ꨵမꨤꨯသြင္သမ္ꨵ ပပ္ꨲမꨤꨯသမ္ꨵပꨱꨓ္ ꨁုꨓ္ယုင္းꨁꨱဝ္ တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳ ပပ္ꨵမꨓ္းꨬတꨵ ꨟြင္ꨵ ꨘꨣလမ္သုမ္ꨲတꨱမ္မူိင္း ꨓꨯ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨓꨯꨵေတꨵ ꨀꨱဝ္ꨀပ္း လူꨉ္ꨳလြင္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨘꨣꨵ မူိင္းသီꨲေပꨣꨵ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ လီလူေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလူ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ

မꨤꨯသꨤမ္ ꨓꨯꨵသမ္ꨵ တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵ ꨕꨤꨯꨳမꨤꨓ္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ သင္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨕꨤꨯꨲမꨤꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲလꨯꨳ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ

မꨤꨯတြင္းသင္ဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵလြင္ꨳ မူိင္းတꨯးလြင္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး ꨅုိင္ ꨀꨮꨣꨲꨡꨰဝ္ꨲ ထုိင္ တီꨳꨓꨯꨳ လꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ
တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းꨟူꨵꨓမ္ တꨤင္းꨟꨓ္ꨀꨮꨤင္ꨳ ꨀꨮꨣꨲꨀူꨳေꨀꨣꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ။

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes