မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 28, 2012

ꨀြင္းမူးꨀꨤတ္ꨲꨀူꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲေသꨬလꨳ ꨁုိꨓ္း တꨤင္ꨲပꨓ္ ထꨰင္ꨳ လြင္ꨳသူိꨀ္ꨳ ပုိꨓ္း ꨀြင္းမူးꨀꨤတ္ꨲꨀူꨲ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ
လြင္ꨳမꨓ္း ပꨱꨓ္ ꨟုိဝ္ မီး ꨟုိဝ္ꨓꨯ ꨕ္ꨮေꨀꨣꨳေတꨁ္ꨮꨳꨟူꨵ ꨀꨓ္တꨤင္းသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ  ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨟဝ္း ထုꨀ္ꨲလီလူယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လြင္ꨳသင္ေသ ꨡမ္ꨲ ဝꨣꨳ ေပꨣး ပꨱꨓ္ ပုိꨓ္း ꨓ္ꨮး မူိင္းတꨯးꨟဝ္း ေပꨣးꨓꨓ္ꨅုိင္
ꨟဝ္းထုꨀ္ꨲလီꨟူꨵ ꨀူꨳꨡꨓ္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨅြင္ꨲꨅꨤင္ꨳတူꨀ္းထုꨀ္ꨲꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ꨓꨯꨵꨬတꨵ သုပ္ꨲမꨣး တီးမူိင္းသီꨲေပꨣꨵ မူိင္းသီꨲေပꨣꨵꨟဝ္းသမ္ꨵ သုမ္ꨲမꨣးတီꨳ ရွမ္းရုိးမ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ

ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းꨟူꨓမ္ တꨤင္းꨟꨓ္ꨀꨮꨤင္ꨳꨀူꨳေꨀꨣꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ ꨷
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes