မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 18, 2012

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲꨡꨰꨓ္ လꨤꨀ္ꨳလꨤꨯး

ꨅူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ လီꨅ္ꨮ တုိꨓ္ꨲ တꨰꨓ္ꨳꨬတꨵꨬတꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨷ ꨷


http://www.babygadget.net/pics/eggbabies_b2.jpg
http://www.camilleallen.com/de2f47e0.jpg
http://www.doll-fan.com/gallery2/d/124100-2/JohnShellBaby8.jpg
http://feefeern.files.wordpress.com/2009/05/cam4.jpg?w=500
http://www.camilleallen.com/cf3f58b0.jpg
http://www.camilleallen.com/c72269d0.jpg
http://www.camilleallen.com/c1015990.jpg
http://www.camilleallen.com/b3c78aa0.jpg
http://www.camilleallen.com/a80f4960.jpg
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes