မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, September 15, 2012

ꨟꨮ္ꨳမ္ꨮꨲမꨯꨵ ꨟူိင္ꨳတီꨳꨓꨣꨳ Desktop

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ သုပ္ꨲ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ မ္ꨮမꨯꨵ ꨟူင္ꨳ တီꨳꨓꨣꨳꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ တူꨉ္း ꨅြမ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳလꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္း ꨡဝ္ ꨡြꨓ္တꨤင္းꨁꨣꨳꨬလꨳ တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ

Download 1
Download 2      ေပꨣး ꨡဝ္ယဝ္ꨵယဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္း Install ယဝ္ꨵꨬလꨳ ေပꨣး တီꨳ Screen ꨓ္ꨮးꨁြမ္း ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေတꨡြꨀ္ꨲ
မ္ꨮမꨯꨵ မꨣးတꨤင္းꨓမ္ေꨡꨣꨳ ။ ေပꨣးꨓမ္ ꨓꨣꨲေꨀꨣꨳ ꨀူဝ္သုꨀ္ꨵꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳပꨱဝ္ꨳပꨰတ္ꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ း) ေပꨣးꨡမ္ꨲေမꨣꨕꨱဝ္ေꨀꨣꨳ ဝꨯꨵꨟꨮ္ꨳမꨓ္း မꨤꨀ္ꨲမူိဝ္ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ 
ꨀူꨉ္းꨟꨤင္ꨳလီ ထုꨀ္ꨲ ꨅ္ꨮ ယူꨲꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳ တꨣꨲ တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီ ꨁြမ္း ေꨀꨣꨵꨁဝ္တꨤင္း သꨱင္ꨳယူꨲ
ယြꨓ္းသူး ေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨟꨤင္ꨳလီမူိꨓ္ ꨓꨓ္ꨵေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ ꨷ 


 
ေပꨣးတꨤင္ꨲ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨅုိင္ တီꨳ ꨓꨯꨳေတ ꨡြꨀ္ꨲ မꨣး Screen မꨣးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ လꨯꨳဝꨣꨳ Software ꨟြတ္ꨳꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓ္ꨮး Screen  မꨓ္းယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ
ေပꨣးယဝ္ꨵ ꨓꨰꨀ္း ok ေသꨁꨣꨳꨬလꨳ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes