မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, September 17, 2012

လꨱင္ꨵတူဝ္လီꨟꨀ္ꨵဝꨯꨵ တီꨳꨓꨣꨳ Desktop

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသမ္ꨵ မီးမꨣး တူဝ္ သင္ ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨟူꨵ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ꨟူꨵꨅ္ꨮꨳ မꨓ္းꨁꨣꨳ ꨬꨓꨳꨳꨳꨳ ꨷တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေပꨣး ေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨟူꨵ ꨅꨀ္း ꨅုိဝ္ꨳ မꨓ္း ေꨀꨣꨳ ယꨣꨲလုိမ္း မြꨀ္ꨲ ꨬꨓ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁꨣꨳꨓꨣꨳ  ။ ꨓꨯꨵꨬတꨵ မꨓ္း ေတပꨯ ꨀꨮꨣꨲ ပꨯꨲ ꨁုိꨓ္း တီꨳꨓꨣꨳ ꨟဝ္း ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲ ေပꨣး ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္
ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓꨣ လိင္ꨵ ဝꨯꨵ ꨓ္ꨮး ꨁြမ္း  လိင္ꨵ ꨡဝ္ ꨕြꨓ္း လီ ꨀူꨲသူိဝ္ꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨟိ ꨟီꨳ ꨷ ꨷
ပꨓ္ ဝꨯꨵသꨤမ္လိင္ꨵ ꨁꨣꨳ ꨡꨓ္ လ္ꨮ ꨡဝ္ငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download 1
Download 2
Download 3
ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းꨀတ္းယꨱꨓ္ ꨅ္ꨮ ꨀူꨳ ꨁိင္ꨲ ꨁမ္ꨳꨓ္ꨮ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes