မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, September 17, 2012

ꨟꨤင္ꨳꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨘꨯး တီꨳꨓꨣꨳ Desktop

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣး ပီꨳꨓြင္ꨵ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲ ꨟြတ္ꨳ ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းတꨤင္း သꨱင္ꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္း ꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳ ꨅ္ꨮꨬတꨵꨬတꨵ ꨬလꨳ လꨯꨳ ꨡဝ္ꨁြင္ ꨕꨤꨀ္ꨲ ꨟꨤင္လီ꨸ ꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨘꨯး ꨓꨯꨵ မꨣး တြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းတꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီတꨣꨲ ꨓ္ꨮး ꨁြမ္း ꨟဝ္း ပူိင္ ꨓုိင္ꨳ ေꨡꨣꨳ သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ယ္ꨮꨲသင္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ ꨁꨣꨳ
ေပꨣးလꨯꨳ ꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ပꨓ္ဝꨯꨵ သြင္ လိင္ꨵꨁꨣꨳ ꨡꨓ္ လ္ꨮငꨤꨯꨳ ေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳ တꨣꨵ

Download Mediafire
Download Ifile
 မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨟꨓ္ ဝꨯꨵ ပꨣꨳꨓူိဝ္ ꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ  ꨁ္ꨮꨳꨁꨱင္ꨲ ꨅူိင္ꨵ ꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳ ꨓင္ꨲ ꨅ္ꨮ ယူꨲေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes