မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 18, 2012

တီꨳꨓူိဝ္ Facebook Animation ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ တူိင္ꨵ ꨓုိင္လꨯꨳယဝ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တီꨳꨓူိဝ္ Facebook animation ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္တူိင္ꨵ ꨓုိင္ꨓꨓ္ꨵတꨤင္ꨲ လꨯꨳ ယဝ္ꨵꨓꨯ ေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨁꨰမ္ꨳ လꨰပ္ꨳယူꨲ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ေꨡꨣꨳꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း  ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳ ꨁꨣꨳꨬလꨳ။ ျေပꨣးယဝ္ꨵ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Go to App ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ။
တူꨉ္းꨬလꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္တူိင္ꨵꨓုိင္ꨓꨓ္ꨵ ꨡဝ္တꨤင္ꨲလꨯꨳတီ ꨓူိဝ္ wall ꨟဝ္းယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ။ 
ꨓပ္ꨵယမ္ ယ္ꨮꨲꨓမ္ ေသ ယူꨲꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္း သူိဝ္း ꨅ္ꨮ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes