မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, September 18, 2012

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ꨸တꨣꨲ Facebook Timeline Cover

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ လꨯꨳ ꨁူဝ္း ꨁြင္ လီꨓꨯေꨀꨣꨳ ဝꨣꨳလꨯꨳ ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨷ ? ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ Facebook Timeline Cover ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီေသ သမ္မီးတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨯꨳ ꨅ္ꨮ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨁꨣꨳꨬလꨳ မꨣး တြꨓ္ꨳ ထုိင္ မီး ꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္း ꨁဝ္ ꨀူꨳ ေꨀꨣꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္း သူိဝ္း ꨅ္ꨮ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ
ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းသူိဝ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳတꨯးꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes