မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, September 17, 2012

လꨤꨯးတင္ꨲ FlashSong ꨓ္ꨮး သယမ္တꨯး

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨓꨯꨵ ꨬတꨵ ꨡဝ္ꨁꨤဝ္း ယꨤမ္း ꨡိတ္းꨡြတ္း ꨡြꨓ္ꨲ ꨓုိင္ꨳေသ ꨬလꨳ ေတမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨀꨮꨣꨲ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ လꨤꨯး တꨤင္ꨲ Flash Song ꨟ္ꨮꨳꨡြꨀ္ꨲ ပꨱꨓ္ မꨣး  ꨟꨤင္ꨳ ငဝ္း တူိင္ꨵ မꨓ္း ꨀမ္း လꨱဝ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ  ꨡꨓ္ ꨟူꨵ ꨀꨓ္ေꨀꨣꨳ မီးယူꨲ တꨤင္း ꨓမ္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ ꨁꨣꨳ ။ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨀ်ꨣꨲꨓꨣꨲ ꨁꨰꨓ္ꨲ ꨓꨣꨵ ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ ꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္း ꨅြမ္း ꨓင္ꨲ ꨟူꨵ ဝꨯꨵ ေမꨣ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ေပꨣး မီး ယꨤမ္း လꨯꨳ ꨁꨤဝ္း ယꨤမ္းလီ꨸ ꨅုိင္ ေတꨡꨤꨓ္း ꨅꨰꨀ္ꨲ ပꨱꨓ္ ပီꨳ ꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ꨁဝ္ ယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ယူိင္းꨡꨤꨓ္းေꨀꨣꨳ မီးဝꨯꨵ ယူꨲ တုိꨓ္း ꨡမ္ꨲ ပꨓ္ ꨟꨤꨯꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ဝꨣးꨬတꨵꨵ ယြꨓ္ꨵ ꨡူꨉ္း ေꨀꨣꨵ ꨟဝ္း ꨅꨤꨯးပုꨓ္ꨁမ္း သမ္ꨵတြင္ꨳ ထꨤမ္ ꨓင္ꨲ ꨟုိဝ္ ꨕ္ꨮ လꨤတ္ꨳ ꨅူိင္ꨵ ꨟုိဝ္ ꨓꨯ ေꨀꨣꨳ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေꨓꨣꨳ ?
 • ꨅꨤꨯးပိုꨓ္ꨁမ္း
  တꨣꨲတꨤင္ꨲꨓ္ꨮးသယမ္တꨯးꨓꨯေꨡꨣꨳꨳ
 • Me
  မူိꨓ္ꨀꨓ္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ
 • ေပꨣးတꨓ္းꨟꨱတ္းေꨓ လꨤꨯးမꨓ္း ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ
 • ယြꨓ္ꨵ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨡမ္ꨲ မီးꨁꨤဝ္း ယꨤမ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ
 • ꨅꨤꨯးပိုꨓ္ꨁမ္း
  ꨡမ္ꨵꨬꨓေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္သင္ꨁꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳ
 • Yesterday
 • ꨓုမ္ꨲသူိဝ္ယုမ္ꨵ(Noah)
  ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨟ္ꨮꨳꨁူိဝ္းꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨡꨓ္ꨬတꨵမꨓ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨅꨯꨯꨤးပုိꨓ္ꨁမ္း
 • Yesterday
 • စုိင္းေလာ၀္ခမ္း
  ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨁီသင္ ꨟꨣးေတꨬꨓꨀꨮꨣꨳ ယꨣꨲꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵꨓꨣ
 • :-D


  ယြꨓ္ꨵ မိူဝ္ꨳတမ္း ꨁမ္ꨳ ဝꨣး ꨡမ္ꨲ မီးꨁꨤဝ္း ယꨤမ္းေသ လူိဝ္ꨲ ꨡြꨀ္ꨲ ပြꨀ္ꨳ ꨁုိꨓ္း ꨡြင္ꨳ ꨀဝ္ꨲ ယဝ္ꨵꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳ ဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨁ္ꨮꨳ ꨅြꨯꨳထꨰင္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁꨣꨳ ။ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယြမ္းတꨤင္း ꨕိတ္း ယူꨲ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ꨁုိꨓ္း လꨤတ္ꨳမြꨀ္ꨲ လꨤတ္ꨳ သင္ေသꨬလꨳ ꨡြꨀ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲ ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ဝꨤင္း ꨁꨮꨤင္ꨵ ပꨓ္ꨁꨣꨳေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ။ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨁုိꨓ္းမꨣး ꨟꨓ္ မူိဝ္ꨳ ꨓꨯꨵ ေသ ပꨱꨓ္ ꨅ္ꨮ ꨡမ္ꨲလီꨬတꨵꨬတꨵ ꨬလꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ 
  (မꨤꨯတြင္း)  တြꨓ္ꨳတꨣꨲ တꨤင္ꨲ ꨀꨮꨤမ္း FlashSong ꨟꨮ္ꨳꨡြꨀ္ꨲ ပꨱꨓ္ ꨟꨤင္ꨳငဝ္းမꨣး လꨯꨳ ꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ တꨤင္းသုတ္း ꨟဝ္း ꨀꨮꨣꨲ လူိꨀ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းမꨓ္းမꨣး ꨓုိင္ꨳ ပုိꨀ္ꨳ ေသ ꨀꨮꨤမ္း ꨡꨓ္ လူိꨀ္ꨳ မꨣး ꨓꨓ္ꨵ  ပူိင္ လူင္ မꨓ္းေတလꨯꨳ မီး ꨡꨓ္ꨀꨮꨣꨲ / ꨀုိတ္း မꨓ္း Player + Stop မꨓ္း ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ေပꨣးꨓꨓ္ ꨅြင္ꨲ ꨅꨤင္ꨳ သꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးꨡမ္ꨲ မီး ꨅုိင္ ꨕ္ꨮပုိတ္ꨲ ဝꨰပ္ꨵ www.siamtai.com ေꨀꨣꨳသꨱင္ မꨓ္း ꨡမ္ꨲ ꨀုိတ္း လꨯꨳေသ ေတပꨱꨓ္ ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵꨟူ ဝꨯꨵꨬတꨵꨬတꨵ ꨬလꨳ ꨀြပ္ꨳ ꨓꨯ ေပꨣးတꨤင္ꨲꨅုိင္ ꨟꨮ္ꨳေမလူိꨀ္ꨳ ꨡဝ္ ꨡꨓ္မီးꨡꨓ္ꨀꨮꨣꨲ / ꨀုိတ္း မꨓ္း Player + Stop မꨓ္းေသꨀမ္း ꨓꨯ ေပလုိမ္း ꨀꨓ္ေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳ ။ း)

  ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨬတꨵ တူꨉ္း ꨀူတ္ꨵမꨓ္း တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

  <embed wmode="opaque" width="550" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://api.ning.com/files/Gg*QNS4Y67akYj7m56hsckmYvDsAXB152zzij1iiqtXuUCQ5gVQkHHEjBENJ0AAJAnzzAMpjPilGZs964lPt1A__/file.swf" allowscriptaccess="never"></embed>

  ꨡꨓ္လꨰင္꨸ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨀူတ္ꨵ Flash Song တꨣꨲꨟꨮ္ꨳ ꨡြꨀ္ꨲ ပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳငဝ္းမꨓ္း မꨣးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
  ꨡꨓ္ꨁꨱဝ္꨸ꨓꨓ္ꨵသမ္ꨵ ပꨱꨓ္ Like ꨀြꨤမ္း ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁꨣꨳ သ္ꨮꨲဝꨯꨵ ꨀꨮꨤမ္း ꨅꨤꨯးသꨤꨯꨲမြꨀ္ꨲꨘꨣꨵ ꨡမ္ꨲမြင္းသင္တီꨳမ္ꨮး ꨓꨯ ꨓꨓ္ေꨡꨣꨳ  ။ မူိꨓ္ ꨓင္ꨲ ꨁꨣꨳပုိတ္ꨲ ဝꨯꨵ မူိဝ္လꨱဝ္ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။
  သင္ဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပီꨳ꨸ ꨁဝ္ ꨀူꨳေꨀꨣꨵ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲ ꨅုိင္ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲꨡဝ္ Like ꨀꨮꨤမ္း ꨡꨓ္ လꨯꨳ ꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵ
  သ္ꨮꨲတꨱꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ တီꨳꨁꨱဝ္ ꨸ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ။ ꨀူတ္ꨵ မꨓ္းꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨕꨤင္ꨵꨬတꨵꨬတꨵ ꨁꨣꨳ သင္ ꨕꨰတ္ꨵꨉꨣး မူိꨓ္ꨓင္ တီꨳꨁꨰꨓ္ꨳ ꨀꨓ္ ꨟိမ္းꨬꨀꨳ Like >> src="  မြꨀ္ꨲ ꨉꨣး ꨓုိင္ꨳ ꨡိတ္းေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတ ꨡမ္ꨲ ꨡြꨀ္ꨲ ပꨓ္ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ  ၊ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ေတလꨯꨳꨕꨤင္ꨵꨬတꨵꨬတꨵꨁꨣꨳ
  တီꨳ>> width="550" height="350"  ꨓꨯꨳ မꨓ္းသမ္ꨵ ꨟဝ္း ꨁ္ꨮꨳဝꨯꨵ တꨤင္း ယ္ꨮꨲတꨤꨓ္ꨲ လ္ꨮ ꨓꨯ ေꨀꨣꨳ ꨁꨱင္ꨲလꨯꨳ မူိꨓ္ ꨓင္ꨲꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊ ꨟꨀ္ꨵသꨤဝ္တꨯး ꨬတꨵ ꨁꨱင္ꨲဝꨯꨵ width="550" height="350"  ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ 
  သင္ေꨀꨣꨵꨁဝ္ လူိဝ္ꨲ တꨤꨓ္ꨲလ္ꨮေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲမꨤꨯ ပꨓ္ လꨯꨳꨓင္ꨲꨅ္ꨮꨁꨣꨳ ။

  တီꨳေတꨁဝ္ꨳတꨤင္ꨲမꨓ္းꨬတꨵ ေꨓပꨣးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္း ယူꨲꨁꨣꨳ တူꨉ္း တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

  သင္ဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ပြင္ꨲꨅ္ꨮလီꨅုိင္ ထꨤမ္ထုိင္ လꨯꨳယူꨲ
  ꨟ္ꨮꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ မူꨓ္ꨳ ꨀူꨳေꨀꨣꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ 
  မုိတ္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵ
  ꨟꨀ္ꨵသꨤဝ္တꨯးꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳ 
  ꨟꨀ္ꨵသꨤဝ္တꨯးꨀူꨉ္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes