မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, September 16, 2012

Rocket Dock For All

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ယြꨓ္းတꨀ္ꨵဝꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္း ꨀြꨓ္ꨲ ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ မီꨳꨁူဝ္းတြꨓ္ꨳ တꨣꨲ
ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ထꨰင္ꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ RocketDock  တꨣꨲ တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီ တီꨳꨁြမ္းꨟဝ္း ꨓꨯေꨀꨣꨳဝꨣꨳ လꨯꨳ ယူꨲꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨳတꨤင္း ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလီ ယူꨲ ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတပꨱꨓ္ ꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲ ေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ယူꨲ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ေပꨣးလꨯꨳ ꨅ္ꨮ ေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ

Download   From   Mediafire
ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္္ꨳထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes