မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, September 28, 2012

Shan History
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပပ္ꨵꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ မူိင္းသီꨲꨟဝ္းသမ္ꨵ သုပ္ꨲတီꨳ ရွမ္းရုိးမ မꨣးေသ ꨁꨣꨳသမ္ꨵ ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲ လꨀ္ꨵမꨣး တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨲ ꨓ္ꨮး ဝꨰပ္ꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨓꨯ ယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵ မူိင္း သီꨲေပꨣꨵꨟဝ္း သမ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ဝꨯꨵ ꨕြꨓ္ꨵ shanunicode ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ

ꨁꨣꨳသမ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵ ဝꨯꨵ zawgyi-tai ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတလꨯꨳ ꨟူꨵ ဝꨣꨳ လြင္ꨳသူိꨀ္ꨳပုိꨓ္းတꨯး မီးꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ တꨯး လုꨀ္ꨵတီꨳ လ္ꨮမꨣး ေတꨲတꨤင္ꨳေꨟꨣꨁမ္း တီꨳလ္ꨮ ꨘိင္ꨳꨬငꨳ ထုင္းတꨯးသမ္ꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳလ္ꨮမꨣးꨅꨣꨵ ꨀꨮꨣꨲ ꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳ မီးဝꨯꨵ တꨱမ္꨸ ထူꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ လီ လူꨬတꨵ꨸ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ယြꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨬလꨳ ꨟဝ္း ပꨱꨓ္တꨯး မꨣး ꨟꨮ္ꨳေမꨣꨟူꨵ လြင္ꨳ ꨘိင္ꨳꨬငꨳတꨯး ယဝ္ꨵ သူိꨀ္ꨳ ပုိꨓ္း တꨯးꨟဝ္း ꨓꨯꨵ ꨅြင္ꨲꨀုိင္ꨲတꨤꨓ္ꨲꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ လူꨡꨤꨓ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳေꨓꨣꨳ

Download=Shan History


ပꨱꨓ္တꨯးꨟꨮ္ꨳေမꨣꨟꨀ္ꨵꨁူိဝ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ
ꨟꨮ္ꨳေမꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းꨀူꨳေꨀꨣꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲ꨸ꨓမ္꨸ယူꨲေꨡꨣꨳ

 


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes