မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 22, 2012

ꨘိင္း ꨀꨮꨤမ္း ꨟူိꨓ္းꨁꨣး

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ မꨣးတꨤင္ꨶ ပꨓ္ ꨀꨮꨤမ္း မ္ꨮꨲ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵတꨣꨲ ပီꨳꨶ ꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ ယူꨲ တꨤင္းမူိင္းေသ တꨤင္ꨲပꨓ္ ꨀူဝ္ ꨡမ္ꨲလꨯꨳငိꨓ္းꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္း။  ꨀူဝ္ ꨡမ္ꨲလꨯꨳထြမ္ꨵꨀꨮꨤမ္းတꨯးမ္ꨮꨲ꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨅူိင္ꨵ ꨓꨯေသ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ လီထြမ္ꨲေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳေပꨣး လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡꨓ္ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨟူိꨓ္းꨁꨣး / ꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨲꨟꨀ္ꨵ
ꨅူိင္းပြတ္းꨡြꨓ္ꨲတြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ / ယိင္းေꨓꨣꨲꨁမ္း
ꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲပꨣးꨟꨱတ္းꨀꨱင္ꨳ
ဝꨯꨵမဝ္တꨤင္းꨟꨀ္ꨵ / ꨓꨤင္းꨕူꨉ္းꨟြမ္
သꨤꨯတꨣꨟꨀ္ꨵ / ꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨶ ꨡမ္ꨲꨟုိင္ေတပုိꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓꨯꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
ꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨬလꨳငုိꨓ္းꨁမ္း /ꨅꨤꨯးသုꨓ္ꨟꨤꨯး
ꨡမ္ꨲထူိဝ္ေꨀꨣꨳလꨯꨳပုတ္း / ꨕူꨉ္းꨓုမ္ꨲသ္ꨮ
ထꨰင္ꨳꨟꨰင္းတꨤင္းꨟꨀ္ꨵ / ꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨲꨟꨀ္ꨵ +ꨓꨤင္းꨕူꨉ္းꨟြမ္
ယြꨓ္းသူးꨟꨀ္ꨵ / ꨁꨱဝ္ယုမ္ꨵဝꨓ္း
ေꨀꨣꨵမြင္း / ꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨟꨀ္ꨵ -ꨡမ္ꨲꨟုိင္ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
ꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨅꨤꨯး / ယိင္းꨁမ္းမꨯ
ယြꨓ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္းထꨰင္ꨳပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ / ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ
ꨀꨤင္ꨅ္ꨮမြꨀ္ꨲယူꨲသုင္ /ꨓꨤင္းယိင္းꨟြမ္
ဝꨓ္းꨟူမ္ꨳꨟꨀ္ꨵ / ꨓꨤင္းမူꨉ္ꨁꨤဝ္
ꨟꨮ္ꨳꨁြꨯꨳꨓ္ꨮးꨘꨓ္ / ꨅꨤꨯးꨟꨤꨓ္လꨰင္း
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes