မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, October 23, 2012

ပုိꨓ္ꨀꨤင္ꨵꨟꨀ္ꨵꨡြꨓ္ꨲသူ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ပီး ꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨁဝ္ ပပ္ꨵꨅူိင္းတꨯး ꨟဝ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅိူဝ္းယꨤမ္ꨳ လူေꨀꨣꨳေတ မီးꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ? ꨅူိဝ္ꨳ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳလူေꨀꨣꨳေတ မီးယူꨲꨓꨯ - ယြꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵ ယူိင္းတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ေꨀꨣꨵပꨯꨲလꨯꨳလူ ꨅူိင္း ̒̒ပုိꨓ္ꨀꨤင္ꨟꨀ္ꨵꨡြꨓ္ꨲသူ ̓̓ ꨓꨯꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းသူိဝ္းမူꨓ္ꨳꨅ္ꨮေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes