မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 28, 2012

ꨘိင္ꨳထုင္းတꨯးꨟဝ္း မူိဝ္ꨳဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ´

``ꨘိင္ꨳထုင္းတꨯးꨟဝ္း မူိဝ္ꨳဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ´´

ဝꨤꨯးေသၾꨕꨣးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း မူိဝ္းေꨟꨣးၾတꨣး ꨡꨕိထမ္ꨲမꨣꨲ တီꨳမူိင္းꨕီ တꨣꨲဝတꨱင္ꨲသꨣꨲ ꨓ္ꨮးဝꨣꨲသꨤမ္လူိꨓ္ တꨱမ္꨸၊ ဝꨓ္းထုိင္ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲꨓꨓ္ꨵ ၾꨕꨣးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁုိꨓ္းေယꨣးꨁိင္း လူင္းမꨣး တီꨳမူိင္းꨀူꨓ္း ꨟဝ္းꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ-ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵꨅꨱမ္ꨕီ သꨤင္သတ္းꨀူꨓ္း သူꨓ္းေသꨣꨲꨅူဝ္းꨀꨓ္ေသ ꨡြꨓ္ꨀြꨓ္ꨀꨮꨣꨲပူꨲေꨅꨣꨲ ꨀꨓ္ꨲေတꨣးၾꨕꨣးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳꨓꨓ္ေသ ꨅꨱမ္မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵမꨣးေသꨬလꨳ ထုိင္ꨟꨤꨓ္ꨵယꨤမ္းလꨱဝ္ေꨀꨣꨳ ေပꨣး ထုိင္ ꨁꨤဝ္းဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ လူိꨓ္သိပ္းꨡိတ္းမူꨓ္းꨅုိင္ - ꨅူိဝ္း ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းတꨯးꨟဝ္းတꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨡမ္ꨲလူင္ ꨡမ္ꨲလုိမ္း ေသ ပꨤꨓ္သုပ္ꨲပꨤꨓ္ လုꨀ္ꨳသုပ္ꨲလꨤꨓ္ေသယဝ္ꨵ -ေပꨣးထုိင္ ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ မꨣးꨓꨯ ꨀꨮꨣꨲꨀꨓ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲꨀ်ြင္း (ဝတ္ꨵ) ေသ ꨀꨮꨣꨲꨀꨓ္ꨲေတꨣး ၾꨕꨣး ၾတꨣး သင္ꨲꨁꨣꨲ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ္းထဝ္ꨳ ꨀူꨓ္းꨬꨀꨲ ꨁဝ္ယူꨲ ꨟꨤꨓ္ꨵယꨤမ္းလꨱဝ္ ယဝ္ꨵ၊ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳေပꨣးꨟြတ္ꨳꨀꨤင္ꨁမ္ꨳသမ္ꨵေတ မီး ပꨤင္ပြꨯးတꨯꨳ တꨱꨓ္းလꨰင္း လူꨲတꨱꨓ္းꨟꨱင္ လ္ꨮꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲꨅူဝ္းꨓꨯꨵ ယူꨲꨁꨣꨳယဝ္ꨵ၊ꨘိင္ꨳထုင္းတꨯးꨟဝ္းဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္းယူꨲ ေတꨵေတꨵယူꨲယဝ္ꨵ ၊ ေတꨲꨅꨱမ္ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨲ ပီꨶꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲေသ ၊ သုပ္ꨲထꨰင္ꨳပီꨶလ္ꨮꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳလီ ꨁꨰမ္ꨵတြꨓ္း သိမ္းပꨰင္း ꨟꨀ္ꨵသꨣꨘိင္ꨳထုင္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀꨮꨣꨲေသ ꨀမ္းꨓꨯေသ လုိꨓ္းသုတ္း ယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲလီꨀိꨓ္ဝꨤꨓ္ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨟꨮ္ꨳမ္ꨮꨲသုင္ꨀꨮꨣꨲမူိဝ္းꨓꨣꨳ ꨡမ္ꨲဝꨣꨳလြင္ꨳသုꨀ္ꨵ ꨅူင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳပူꨓ္ꨵလြတ္ꨳလꨯꨳငꨤꨯꨳ꨸လူမ္꨸ေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းသူး ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ

(မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ မီးတီꨳ ꨡမ္ꨲ တꨱမ္ ထူꨓ္ꨳ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ပူတ္းဝꨤင္းꨁꨮꨤင္ꨵ ပꨓ္ ေသꨀမ္း
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨅြꨯꨳမူꨓ္ꨵေမး ပꨓ္ေသ ꨀမ္းꨓꨯ ယြမ္းတꨤင္းꨕိတ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ )

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes