မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, October 30, 2012

ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁုိꨓ္းသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထမ္းၾတꨣး ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲေꨟꨣးဝꨯꨵ
♥လုꨀ္ꨳလီꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳꨘꨣꨵ-လုꨀ္ꨳꨅꨣꨵꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳလုမ္း ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေတမီးꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲ ꨕူꨳ ꨀူꨓ္းလီ ꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨁꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
ထြမ္ꨲၾတꨣးꨅ္ꨮလီ
ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨕီꨅ္ꨮလူꨓ္း
ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းꨅꨤင္ꨳယြင္ꨲ


♥လုꨀ္ꨳလီꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳꨘꨣꨵ-လုꨀ္ꨳꨅꨣꨵꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳလုမ္း
♥လုꨀ္ꨳလီꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳꨘꨣꨵ-လုꨀ္ꨳꨅꨣꨵꨡြꨓ္ေပꨣꨳꨬမꨳꨁုိꨓ္ꨳလုမ္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes