မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 28, 2012

ငꨤဝ္ꨲငꨤဝ္း လီတꨣꨲꨕူꨳꨟꨀ္ꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းလီ တꨣꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္း သူင္ꨅ္ꨮလူ ꨅူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟုိင္ ꨡမ္ꨲꨓꨤꨓ္း ပပ္ꨵꨅူိင္းတꨯး မ္ꨮꨲ꨸ ꨡꨓ္  ̒ ̒ ငုိꨓ္း ̓ ̓  တꨰမ္ꨳဝꨯꨵ ̒ ̒ ꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨁြတ္ꨲꨟꨀ္ꨵ ̓̓ ̓ ꨅဝ္ꨳꨁြင္ꨉꨤꨓ္ꨲꨅြမ္လꨰင္း - ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ေပꨣးꨓ္ꨮးလူိꨓ္ꨅꨱင္ ပီꨶမ္ꨮꨲတꨯး Deceber .2012 ꨓꨯꨵ ေတပုိꨓ္ေꨕ ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨟြတ္ꨳ ꨓ္ꨮးမုိဝ္းပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ မုင္ꨳမြင္း ပ္ꨮꨵပꨓ္ꨟꨰင္း ပပ္ꨵꨅူိင္းတꨯးꨟဝ္း ယ္ꨮꨲ꨸ꨓမ္ေသꨀမ္းꨓꨯ ၊ လုိꨓ္းသုတ္းꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲလီꨀိꨓ္ ဝꨤꨓ္ ꨀꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes