မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 14, 2012

လူတ္.ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း တꨯး


ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းတꨯး ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း လꨯꨳသ္ꨮꨲဝꨯꨵမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ ယူိင္းꨡꨤꨓ္း တဳꨲတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨕꨤတ္ꨲ ယꨤꨓ္ꨬမꨳမူိင္းတꨯးေသ တဳꨲေတသုိဝ္ꨵထြမ္ꨲ ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းယꨤပ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ꨓꨯေသ꨷ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္ꨕꨱင္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵမဳးသ္ꨮꨲဝꨯꨵပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ သင္ဝဳꨳ ꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းꨟꨱတ္းꨀꨮဳꨲꨓꨯꨵ မꨓ္းꨕိတ္းမꨯꨤမီꨲꨓꨯ ယြꨓ္းꨡဝ္ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ မူꨓ္ꨵေမးတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေသ ပြꨀ္ꨲပꨓ္ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ၊ ꨁဳꨳေတꨁုိꨓ္း ꨡဝ္ꨡြꨀ္ꨲပꨓ္ꨀမ္းလꨱဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ


လူတ္ꨲꨡဝ္ꨕꨱင္း MP3 တꨯး (ꨅꨯꨤး)
Tai New Year Songs
ꨅꨯꨤးꨡြင္ꨲထီးꨁမ္း
ꨅꨯꨤးꨡြင္ꨲထီးꨁမ္း ꨬလꨳ ꨅꨯꨤးꨅြမ္သꨰင္ꨘဳꨵ
ꨅꨯꨤးထုꨓ္းလဳꨵ
ꨅꨯꨤးပုိꨓ္း
မူꨅုမ္းRozeသူပ္းယြꨀ္း
ꨅꨯꨤးတီꨳလူ
ꨁꨰပ္းꨕꨰꨓ္ꨲꨕꨱင္းꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨡြꨓ္ꨀဝ္
ꨅꨯꨤးယြꨯꨵ
ꨅꨯꨤးသုꨓ္ꨟꨯꨤး
တꨯးလꨰင္း
တꨯးလꨰင္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes