မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 8, 2012

ꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲဝꨓ္းꨀူိတ္ꨲ

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳထုိင္ ဝꨓ္း ꨀူိꨓ္ꨲ ပဝ္းꨁမ္း 11 ꨵ11ꨵ 2012 တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းလီꨀꨮꨣꨲမူိဝ္းꨓꨣꨳေသ ꨟꨮ္ꨳꨡြင္ꨲပူုꨓ္ꨵလꨯꨳလိꨀ္ꨳငꨤꨯꨳ꨸လူမ္ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ  ꨕြင္ꨕꨤꨀ္ꨲသမ္ꨵဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲမီးꨀꨣꨳ ꨁꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳꨀꨰပ္းသိမ္း ဝꨯꨵပꨓ္ေသꨀမ္းꨓꨣ ။ 

  ♥♥ ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ♥♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes