မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 28, 2012

ꨅ္ꨮတီꨳꨀꨯꨟꨮ္ꨳꨅမ္

♥ꨅ္ꨮတီꨳꨀꨯꨟꨮ္ꨳꨅမ္ ♥

လူင္ꨲမြꨀ္ꨲꨟဝ္းတြꨓ္ꨳပꨓ္
ယြꨓ္ꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨡမ္ꨲမီး
ယူိꨓ္ꨵသီးꨟပ္ꨵꨡဝ္ဝꨯꨵ
ꨓꨯꨵပꨱꨓ္တီꨳမꨤꨯတြင္း
ꨕြင္းꨟဝ္းလꨯꨳꨟူꨵꨅꨀ္း
ယꨤမ္းလꨯꨳꨟꨀ္ꨵꨅူးသူ
သင္ေꨡးလူꨟဝ္းꨓꨯ
ꨅ္ꨮတီꨳꨀꨯꨟꨮ္ꨳꨅမ္
ယꨣꨲꨅ္ꨮလမ္ꨟဝ္းꨓꨣꨳ ꨷။

 

ပꨤꨯꨀမ္ / ပဝ္းပဝ္းꨁမ္း

 

 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes