မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 27, 2012

ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း -တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵသမ္ꨵတꨤင္ꨲပꨓ္ ꨀꨮꨤမ္း ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း ꨓꨯꨁꨰမ္ꨵယူꨲမူိꨓ္ ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ- ေပꨣးꨡဝ္ꨁꨣꨳဝꨣꨳေတꨵ ေပꨣး ပꨱꨓ္ ꨀꨮꨤမ္းတꨯး တုိꨓ္း ꨁမ္ꨳ ယူꨲꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳ - ယဝ္ꨵပꨓ္ ꨟꨰင္း ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳ- ေပꨣးလꨯꨳꨅꨓ္ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ေပꨣးတီꨳꨓꨯꨳေတꨵ ꨡမ္ꨲ ယြꨓ္းꨀꨣꨳ မꨓ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ ꨡဝ္လꨤꨯ꨸ ꨟီး - ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨷ ꨀမ္ꨵေꨓ ꨷! ေတဝꨣꨳꨀꨓ္ ယꨣꨵ ပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨳမီးꨀꨓ္ ယဝ္ꨵꨓꨯေꨡꨣ ꨓꨯꨵ း)

ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း- တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes