မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 27, 2012

ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း

 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯေꨀꨣꨳသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထမ္းၾတꨣး ꨅဝ္ꨳꨁူးသုꨁမ္း ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳ ꨟဝ္း ꨀꨮꨣꨲꨡဝ္ မꨣးတီꨳ Shanmp3 ꨓꨓ္ꨵေသ မꨣးတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတꨅꨓ္ꨡဝ္လꨯꨳငꨤꨯꨳꨬလꨳ လꨯꨳထြမ္ꨲ လီꨓꨓ္ꨵ ၊ ꨓꨯꨵေတꨵ ထမ္းၾတꨣး ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝꨣꨳ တꨰပ္းဝꨯꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨟူဝ္လ္ꨮ ꨟူဝ္ ꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ တင္းသꨱင္ꨳေတꨵ ပꨱꨓ္ ၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ ꨾ꩃ ꨓꨯ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ လီ ထြမ္ေတꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးလꨯꨅ္ꨮ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ တီꨳတ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
ထမ္းၾတꨣးမင္ꨲꨀလꨣꨲ - ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း
 

ထြမ္ꨲၾတꨣးꨅ္ꨮလီ 

ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨕီꨅ္ꨮလူꨓ္း

ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းꨅꨤင္ꨳယြင္ꨲ။


ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes