မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 7, 2012

Css ꨀူတ္ꨵ တꨣꨲꨟꨱတ္းꨟူိꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီ꨸ 2

  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတယြꨓ္း တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨟဝ္းꨁဝ္ ထꨰင္ꨳ ꨡꨓ္ ꨓုိင္ꨳ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ ꨟူိꨓ္း ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵေပꨣး လꨯꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ :P ꨓꨯꨵꨬတꨵ ယြꨓ္း ꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳပꨓ္ဝꨓ္းꨀူိတ္ꨲ  ပဝ္းပဝ္းꨁမ္း ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ယြꨓ္း ꨟꨮ္ꨳ လꨯꨳ ပꨱꨓ္ ꨕူꨳ ꨀတ္ꨵ ꨁꨰꨓ္ꨲ လꨰꨓ္ꨲ ꨕꨤꨯꨲ ꨀူꨳꨡꨓ္ေသ ꨟꨮ္ꨳ ꨡꨣယူꨲ ꨡသꨤꨀ္ꨳ ယုိꨓ္း ယꨤဝ္း ေသ ꨀမ္း ꨓꨯ ယြꨓ္း သူး ထုိင္ ပꨓ္ ပဝ္းꨁမ္း ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ လꨯꨳꨅ္ꨮေသ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳ ယြꨓ္းသူး ပꨓ္ ꨀူꨓ္းလီ ꨟဝ္း ꨕြင္ꨳ ꨓꨯ ယြꨓ္းထုိင္ေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵꨁꨣꨳေꨓꨣ။ ꨟီး ꨷ ꨀူꨉ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ပုိꨓ္ꨵꨁꨤမ္ꨲတꨤင္းလ္ꨮ မꨓ္းꨬတꨵ ꨁꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ပꨓ္ ပꨣးꨓꨣ ꨡꨓ္ သ္ꨮꨲ ဝꨯꨵ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣး ꨡမ္ꨲ ယူꨲေꨀꨣꨳ ꨡဝ္သ္ꨮ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ း)
 

♥မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ ထူꨓ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ မူိꨓ္ꨳ ꨅ္ꨮ ꨅြမ္း ꨕဝ မ္ꨮꨲ꨸ မူိဝ္း ꨓꨣꨳေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳ♥

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes