မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, October 27, 2012

ꨅဝ္ꨳꨁူး Dr. ထမ္ꨲမသꨣꨲမိ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲေသꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထမ္းၾတꨣး ꨅဝ္ꨳꨁူး ထမ္ꨲမသꨣꨲမိ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯေတꨵ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳေꨟꨣးဝꨯꨵတီး ဝꨱင္း သီꨲေပꨣꨵ တီꨳဝတ္ꨵ ꨀုင္းၾꨕꨣးꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ - ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨟꨱတ္းဝꨯꨵ ပꨱꨓ္သꨤမ္ တြꨓ္ꨳ ဝꨯꨵ ေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ DVD ဝꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡဝ္ꨕꨤꨯꨲတꨯး ꨀူꨉ္းေသ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္ꨁဝ္ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ ထြမ္ꨲꨀꨓ္ တင္းသꨱင္ꨳꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ၊ သင္ဝꨣꨳ လꨯꨳ ꨅ္ꨮပꨣးꨕꨤꨯꨲ မꨤꨓ္ꨳ ꨓꨯ ေꨀꨣꨳ ေပꨣး မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္း တꨓ္းေတတꨤင္ꨲ ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨅဝ္ꨳꨁူး Dr. ထမ္ꨲမသꨣꨲမိ 1
ꨅဝ္ꨳꨁူး Dr. ထမ္ꨲမသꨣꨲမိ 2
ꨅဝ္ꨳꨁူး Dr. ထမ္ꨲမသꨣꨲမိ 3

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ ꨟꨓ္ယူꨲꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ပꨱꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵသီꨲေပꨣꨵꨟဝ္းꨁဝ္  မူိဝ္ꨳပ္ꨮꨵꨟပ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨁူးထမ္ꨲမသꨣꨲမိ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes