မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 15, 2012

Effect ꨟꨤင္ꨳလီ꨸တꨣꨲFlashSong


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵေတꨵ မꨣးတꨤင္ꨲ ꨀꨮꨣꨲလꨀ္ꨵ မꨣး ꨓ္ꨮး ဝꨰပ္ꨵ ပူိꨓ္ꨳ ေသ:P မꨣးတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨟဝ္း ꨅူိဝ္း ꨁဝ္ꨳ သ္ꨮꨲတꨤင္း ꨟꨤင္ꨳလီ ꨓ္ꨮး Effect FlashSong ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ꨡမ္ꨲ ꨟꨤင္ꨳလီꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ တူꨉ္း ꨡဝ္ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေꨓꨣꨳ ? ꨟီးး ေပꨣး လꨯꨳ ꨅ္ꨮ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳꨅꨤꨯꨲ ငုိꨓ္း ꨁꨣꨳ ပꨓ္လꨤꨯ꨸ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨓꨣ ꨟီးꨟီး ꨷ ꨟꨮ္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨟဝ္း ꨟꨱတ္းလꨯꨳFlashSong ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ ေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းသူး ထုိင္ ပꨓ္ ယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣး ယဝ္ꨵ လိင္ꨵ မꨓ္းေပလုိမ္းသူင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳေသꨀမ္း ꨓꨯ ယြꨓ္း ထုိင္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷း)

 
ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes