မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 15, 2012

ꨟꨤင္ꨳ တꨣꨲသ္ꨮꨲ FlashSong ꨟꨤင္ꨳလီ꨸

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီꨳ꨸ မꨣးထꨰင္ꨳ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ FlashSong တꨯးꨟဝ္းေပꨣးေတꨓမ္ ꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေꨀꨣꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳꨁတ္း ꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ေပꨣး ꨟꨓ္ ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵ ေတသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳ ꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ ထူꨓ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳ လꨯꨳ မူꨓ္ꨳသူိဝ္း ꨀꨮꨣꨲꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨓꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ !☺☺My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes