မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, October 28, 2012

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Flashsong ꨟꨤင္ꨳလီလီ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨓင္ꨳꨟုိဝ္ FlashSong တꨯးꨟဝ္းေတꨟꨤင္ꨳလီꨁုိတ္းပူိꨓ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ သြꨀ္ꨳꨟꨣ ꨀူꨳတီꨳေသꨬလꨳ တꨤင္ꨲပꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ၊ ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတမီးꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨟꨱတ္း FlashSong ꨟဝ္းယူꨲꨓꨯေꨡꨣꨳ ။ ေတꨣꨳꨓင္ꨳꨁꨣꨳ ယင္း ပꨯꨲꨟꨱတ္း ေသꨁꨰပ္းေꨡꨣꨳꨓꨯꨵ ေပꨣး ꨟꨓ္ေꨀꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵ ꨟꨓ္ ꨡူူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨡြꨓ္တꨤင္းꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵး) ။ သင္လꨯꨳ ꨅ္ꨮꨅုိင္ ꨀꨮꨣꨲꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳေꨓꨣꨳ ꨷ ꨷? း)My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes