မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

3D on Firefox တူꨉ္း 3D ꨓ္ꨮးFirefox ꨟꨤင္ꨳလီလီ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းသူင္ꨅ္ꨮꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Mozilla Firefox တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨟဝ္းꨁဳꨳ တူꨉ္းဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨓ္ꨮး Mozilla ပꨱꨓ္ 3D လꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ လꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းေꨀဳꨳꨀုိꨀ္းပဳးမဳးꨅြမ္း Mozilla ေသꨟꨱတ္းငꨯꨤꨳငꨯꨤꨳꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ ꨷ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းလူဝ္ꨲꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Right Click ꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲေသ ꨀꨮဳꨲတီꨳ Inspect Element (Q) > Body ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵေတမီးထꨰဝ္တꨤင္းတ္ꨮꨳပုꨓ္ꨵꨬလꨳမီးတင္းꨓူိဝ္Taskbar ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Body ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ 3D View ၊ေပဳးꨁ္ꨮꨳလꨯꨤꨳ Style မꨓ္းေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Style ꨓꨓ္ꨵေသတူꨉ္း 3D ꨓူိဝ္ Mozilla Firefoxလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ꨷ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes