မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

7ConText Menu Imageသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓ္ꨮးလြꨀ္း Right Click


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮဳꨲꨀꨯမဳးꨟူိဝ္ꨵသင္ေသ လꨯꨳꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီလီ မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨓꨓꨵ္ꨵꨬတꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္ Software ꨡꨓ္ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးလြꨀ္း Right Click ꨟဝ္းꨟꨮ္ꨳေပဳးꨟꨤင္ꨳလီလီꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ ꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨀꨮဳꨲꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ ဝꨰပ္ꨵပလြꨀ္ꨵꨁ္မူိင္းသီꨲေပဳꨵꨟဝ္းꨁဳꨳေသ လꨯꨳꨀꨮဳꨲꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳꨉဳးလꨯꨳꨅ္ꨮယဝ္ꨵ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ လြꨀ္းလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္း မီးꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁꨰꨓ္းေတဳꨲꨀꨮဳꨲꨁဝ္ꨳꨡꨤꨓ္ꨲတူꨉ္းတီꨳ ꨟူိꨓ္းသီꨲေပဳꨵꨟဝ္း www.moenghsipaw.blogspot.com လꨯꨳယူꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

Download Here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ

From Here:  http://moenghsipaw.blogspot.com/2012/10/right-click.html & http://frank1nd3r.wordpress.com
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes