မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨟꨱတ္းAccount မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲꨓ္ꨮး Windows 7

လꨯꨤးꨟꨱတ္းAccount မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲꨓ္ꨮး Windows 7

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္လꨯꨤးꨟꨱတ္း Account ꨓ္ꨮးဝိꨓ္းတူဝ္းꨅꨱတ္းꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳꨉဳးꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨁဝ္တꨰမ္ꨳဝꨯꨵေသ ꨟꨓ္ထုိင္ဝဳꨳ ꨓ္ꨮးလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳ လူဝ္ꨲမီးဝꨯꨵꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨓꨯေသ ꨡဝ္မဳးသ္ꨮꨲဝꨯꨵပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ မီးဝꨯꨵꨟꨱတ္းသင္ꨓꨯေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳ ꨷ ꨀူꨉ္း ဝူꨓ္ꨵထုိင္ဝဳꨳေပဳးတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္လူဝ္ꨲမဳးꨓꨯ ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းꨟဳလꨯꨳꨓꨯꨀူꨉ္းꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊

လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း
꨼ꨵ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Account ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း
2. ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Manage another account 
3. ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲ Create a new account ၊ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ တꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲပꨓ္ꨅုိဝ္ꨳေသ ꨓꨱꨀ္း Create Account ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ 
လꨯꨤးꨁုိꨓ္းမြတ္ꨲ
ေပဳးဝဳꨳꨟူꨵလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းယဝ္ꨵ ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨟူꨵလꨯꨤꨳမြတ္ꨲပꨰတ္ꨳꨁုိꨓ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ လꨯꨤးမြတ္ꨲမꨓ္းꨬတꨵေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲသင္ꨁဳꨳ ၊ ꨁုိꨓ္းꨁဝ္ꨳမဳးꨅြမ္းꨓင္ꨲ မꨯꨤꨓုိင္ꨳ မꨯꨤသြင္ေသယဝ္ꨵ၊ ေပဳးမဳးထုိင္မꨯꨤသꨤမ္ꨓꨯ ꨀꨮဳꨲလူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Account ꨡꨓ္ꨟဝ္းေတမြတ္ꨲပꨰတ္ꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း
မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။
ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Delete the account ေသ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း Delete Files တိꨀ္းတိꨀ္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ။


 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes