မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

All Programs & Windows ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳသင္မီးမူတ္းမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡဝ္ Link ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ Link ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မီးတꨤင္းꨓမ္တꨤင္းလꨯꨤ ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳသꨯꨤတဳꨬလꨳ ꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္း လူိꨀ္ꨳတူꨉ္းေသꨡဝ္လꨯꨳမူတ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ꨷ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မꨓ္းလီလူꨉ္ꨳ ꨟဝ္းꨁဳꨳꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲပꨱꨓ္ ꨕူꨳꨁဝ္ꨳꨅုမ္းမꨓ္းေꨀဳꨳ ꨡဝ္လꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းလူဝ္ꨲမီး ꨓꨰတ္ꨲတီꨳလꨰတ္းလီ ꨟꨰင္းꨀုိမ္းေသ လူတ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀူꨉ္းꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ꨷


Link ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ http://h33t.com/world/category

တဳꨲေတလူတ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ꨓꨓ္ꨵ လူဝ္သင္?

ꨁဝ္ꨳတူꨉ္းယဝ္ꨵ သမ္ꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ မꨯꨳꨅ္ꨮꨅြမ္းေတꨵ ꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨯꨤးမꨓ္း ꨷ ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္သင္ꨁဳꨳ ၊ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းလူဝ္ꨲမီး Software သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝး Torrent ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ၊Torrent ေꨀဳꨳမီးယူꨲသြင္ꨡꨓ္ လꨯꨳꨅ္ꨮꨡꨓ္လ္ꨮေꨀဳꨳ လူတ္ꨲꨡဝ္ꨁဳꨳ utorrent ꨬလꨳ BitTorrent
သင္ꨅူိဝ္ꨵဝဳꨳ ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵလြင္ꨳ Torrent ꨓꨯꨵလီလီꨓꨯ လူꨡꨤꨓ္ꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨀꨮဳꨲꨡဝ္မဳးတီꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨓမ္ꨵꨁူင္း ꨡꨓ္ပီꨳꨅꨯꨤးလူင္ꨟဝ္း တꨰမ္ꨳဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵေꨡဳꨳ ꨷ꨡဝ္မဳးတီꨳꨓꨯꨳꨁဳꨳ ꨷http://www.namkhone.com/?q=it_005

BitTorrent ꨬလꨳ လꨯꨤးꨡဝ္ BitTorrent ေသ တꨤဝ္းလူတ္ꨲ

1. BitTorrent ꨓꨯꨵ ပြင္ꨲဝꨣꨳသင္ (ꨟꨤင္ꨳ - A1)

TorrentPics BitTorrent ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ပရူဝ္းꨀꨰမ္း ꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလြꨀ္းလꨯꨤး peer-to-peer ေသ သူင္ꨲꨬꨕေꨁꨣꨳမုꨓ္း (data) ပꨓ္ꨀꨓ္ ꨓူိဝ္ꨡိꨓ္ꨲတꨣꨲꨓꨰတ္ꨵယဝ္ꨵ။
peer-to-peer ꨓꨯꨵ ပြင္ꨲဝꨣꨳ ꨡဝ္ꨁြမ္းလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ ဝꨯꨵပꨱꨓ္ server ေသ သူင္ꨲꨅူးꨁြမ္းလုꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨳ။ ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳꨀꨤင္ ꨁြမ္းလုꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳꨬလꨳ လုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ ꨡꨓ္ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕေꨁꨣꨳမုꨓ္း ပꨓ္ꨀꨓ္ယူꨲꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲမီး server မꨣးယူꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္မꨓ္းေꨀꨣꨳလꨯꨳ။ (ꨟꨤင္ꨳ-A1) လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵတိုဝ္း peer-to-peer ေသ ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕေꨁꨣꨳမုꨓ္းပꨓ္ꨀꨓ္ꨅိူင္ꨵꨓင္ꨲꨓꨯꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ ꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းꨀꨓ္ꨓမ္ဝꨯꨵꨬတꨵꨬတꨵယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳပီ 2009 လိူꨓ္ February ꨓꨓ္ꨵꨓ္ꨮးꨀꨣꨳꨀꨤꨓ္ေတꨣꨵသူင္ꨲေꨁꨣꨳမုꨓ္းꨓူိဝ္ꨡိꨓ္ꨲတꨣꨲꨓꨰတ္ꨵ (Internet traffic) ꨓꨓ္ꨵ လြꨀ္းလꨯꨤး peer-to-peer ꨓꨯꨵ ꨡဝ္ꨓꨣꨳတီꨳဝꨯꨵ 43% ေတꨣꨲထိုင္ 70% ယဝ္ꨵ။

မူိဝ္ꨳပီ 2001 ꨓꨓ္ꨵ ေမꨣတꨰမ္ꨳပရူဝ္းꨀꨰမ္း ꨡꨓ္ꨅုိဝ္ꨳ ꨖရမ္ꨲ ꨁူဝ္ꨲꨟꨰꨓ္ꨲ ꨓꨓ္ꨵတꨰမ္ꨳပူိင္မꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣးေသ လꨯꨳပိုꨓ္ꨡြꨀ္ꨲꨀမ္းꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း မူိဝ္ꨳ ပီ 2001 လူိꨓ္ July ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨁူဝ္ꨲꨟꨰꨓ္ꨲꨁြမ္ꨲပꨓီꨲ BitTorrent, Inc ꨁဝ္ သုိမ္ꨲꨀုမ္းထိင္းဝꨯꨵေသ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ တိူဝ္းလိူဝ္မꨣးတင္းꨓမ္တင္းလꨯꨤယူꨲယဝ္ꨵ။ 

မူိဝ္ꨳ ပီ 2012, လူိꨓ္ January ꨓꨓ္ꨵ BitTorrent ꨓꨯꨵ မီးꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္း 150 လꨤꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ။ ေပꨣးꨡိင္ꨓူိဝ္သꨱꨓ္ꨳမꨯꨤꨡꨓ္ꨓꨯꨵဝꨣꨳꨅုိဝ္ꨳ ꨓ္ꨮးꨓိုင္ꨳလိူꨓ္꨸ꨓꨯꨵ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္ꨳ BitTorrent ေတမီးꨓမ္လူိဝ္ꨀꨮꨣꨲ 250 လꨤꨓ္ꨵပꨯꨤယူꨲယဝ္ꨵ။ ေပꨣးေတꨡဝ္ ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ေသ မꨣးတꨰꨀ္ꨳꨀꨓ္တူꨉ္းꨅုိင္ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္း FaceBook ꨬလꨳတင္း YouTube မꨣးꨟူမ္ꨳꨀꨓ္ေသေꨀꨣꨳ ယင္းပꨯꨲꨓမ္တꨤꨓ္ꨲ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္း BitTorrent ꨀြꨓ္ꨲ။ BitTorrent ꨓꨯꨵ ꨀမ္ꨳပꨣꨳꨓမ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း တꨣꨲေတသူင္ꨲ၊ ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕပꨓ္ꨀꨓ္ ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္း၊ ꨓင္၊ ငဝ္းတူင္ꨵ၊ ꨀꨱမ္း၊ ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳ၊ ꨬလꨳ ပရူဝ္းꨀꨰမ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨡꨓ္ꨡဝ္ BitTorrent ေသ သူင္ꨲ၊ ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕပꨓ္ꨀꨓ္ယူꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨀမ္ꨳပꨣꨳꨓမ္ ပꨱꨓ္ꨁြင္ꨡꨓ္ ꨡမ္ꨲလြတ္ꨳꨀူတ္းမꨯꨤ ꨁြင္မိူင္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ မိူꨓ္ꨓင္ꨲ မိူင္းꨡင္းꨀိတ္ꨳ၊ မူိင္းꨡေမꨲရိꨀ၊ မိူင္းꨇꨣꨲမꨓီꨲꨬလꨳ မိူင္းꨇပꨤꨓ္ꨲ ꨅိူဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨕိတ္းꨀူတ္းမꨯꨤမူိင္းလူင္ေသတꨣꨵ ꨀူꨓ္းမူိင္းꨡꨓ္ယင္းတုိꨀ္ꨵꨁိုꨓ္ꨳယူꨲ မိူꨓ္ꨓင္ꨲꨟဝ္းꨟꨣးꨓꨯꨵꨬတꨵ ယꨣꨲေပဝꨣꨳ သူင္ꨲꨅူးꨀꨓ္ꨓိူဝ္ꨡိꨓ္ꨲတꨣꨲꨓꨰတ္ꨵလꨣꨳ ေတꨣꨳꨀꨮꨣꨲꨟꨣသုိဝ္ꨵꨡဝ္ꨅြမ္းꨀꨤတ္ꨲ ယင္းလꨯꨳꨀြꨓ္ꨲ။ ပရူဝ္းꨀꨰမ္း ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁြင္မꨓ္းꨁꨯꨤယူꨲ ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨡꨤꨓ္ꨲꨟူဝ္ပꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨟꨱင္ေꨑꨣꨲလꨣꨲꨓꨓ္ꨵ ယင္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨡဝ္မꨣးပꨯꨤးꨁꨯꨤယူꨲꨓ္ꨮးꨀꨤတ္ꨲ ေပꨣးတꨤꨓ္ꨲဝꨣꨳလꨯꨳလꨯꨤလꨯꨤမꨣး။
 2. ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ BitTorrent
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း လူဝ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲတီꨳ http://www.bittorrent.com/downloads ꨓꨓ္ꨵေသယဝ္ꨵ ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨵꨡဝ္ ပရူဝ္းꨀꨰမ္း BitTorrent ေသ လူင္းသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးꨁိူင္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳꨀဝ္ꨁꨣꨳတိုꨀ္ꨵတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨟူဝ္ꨓꨯꨵယူꨲꨬတꨵ ꨖိူဝ္းသ်ိꨓ္းမꨓ္းပꨱꨓ္ (7.6.1 Build 27221) ယဝ္ꨵ။ မိူဝ္ꨳꨕြင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ေတသုင္ꨀꨮꨣꨲေသꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္လꨯꨳယဝ္ꨵ။ ေပꨣးꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ BitTorrent ေသ လူင္းꨓ္ꨮးꨁူိင္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလꨰပ္ꨳလြꨯꨵယဝ္ꨵꨅိုင္ လꨯꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲ ပြတ္းꨡြꨓ္ꨲတြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ။
3. လꨯꨤးꨡဝ္ BitTorrent ေသ ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ
တꨣꨲေတꨡဝ္ BitTorrent ေသ ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလူဝ္ꨲလꨯꨳမီး Torrent File ယဝ္ꨵ။ (Torrent File ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ File လꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵꨡြꨓ္ꨲꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ။ ꨓ္ꨮး File ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းေတမီးဝꨯꨵေꨁꨣꨳမုꨓ္း လြင္ꨳꨘꨯꨤꨲꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ မီးတီꨳလ္ꨮ၊ တꨤင္းယ္ꨮꨲမꨓ္းမီးꨀꨣꨳꨟိုဝ္၊ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕပꨓ္မꨓ္းမီးလꨯꨤေꨀꨣꨵေတꨲꨀꨮꨣꨲꨅိူဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ) Torrent File ꨓꨓ္ꨵ ꨓူိဝ္ꨡိꨓ္ꨲတꨣꨲꨓꨰတ္ꨵ မီးတင္းꨓမ္တင္းလꨯꨤယဝ္ꨵ။ ꨡꨓ္ငꨯꨤꨳထိသုတ္းꨬတꨵ ꨟꨣꨡဝ္ꨓ္ꨮး Google ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ မိူꨓ္ꨓင္ꨲဝꨣꨳ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁꨯꨳꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ Kung Fu Panda 2 ေပꨣးꨓꨯꨅုိင္ ꨟꨣꨓ္ꨮး Google ဝꨣꨳ Kung Fu Panda 2 torrent ꨓꨯေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ။
ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨓ္ꨮး ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨡꨓ္မီးꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ လြင္ꨳꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕ Torrent File ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္ေသ ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ Torrent File မꨣးေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ http://thepiratebay.se, http://kat.ph ꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ ꨡꨓ္ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ယ္ꨮꨲလြင္ꨳ Torrent file ယဝ္ꨵ။
မိူဝ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ Torrent File ေသꨡꨓ္ꨡꨓ္မꨣးꨓꨓ္ꨵ ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလူဝ္ꨲလꨯꨳꨟူꨵထုိင္ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ Seeder (SE) ꨬလꨳ Leecher (LE) ယဝ္ꨵ။ Seeder ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨕူꨳꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕေꨁꨣꨳမုꨓ္း ေသ Leecher သမ္ꨵပꨱꨓ္ ꨕူꨳꨟပ္ꨵꨡဝ္ေꨁꨣꨳမုꨓ္းလꨯꨤလꨯꨤ(ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕ)ယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳꨓꨯꨵ Torrent File ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ သင္ꨡမ္ꨲမီး Seeder မꨓ္းေသေꨀꨣꨵꨅုိင္ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ၊ ယုိင္ꨳမီး Seeder မꨓ္းꨓမ္ ယုိင္ꨳꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲလꨯꨳဝꨯးယဝ္ꨵ။
ဝꨯꨤးေသꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲ Torrent File လူင္းမꨣးယဝ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨡဝ္ BitTorrent ေသ ပိုတ္ꨲပꨓ္မꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းသြꨓ္ꨵသြင္ (double-click) မꨓ္းေသ ပုိတ္ꨲေꨀꨣꨳလꨯꨳ၊ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ မိူဝ္ꨳꨕြင္း BitTorrent ယင္းတုိꨀ္ꨵပိုတ္ꨲဝꨯꨵယူꨲꨓꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨡဝ္ Torrent File မꨣးပြꨯꨲသ္ꨮꨲꨓ္ꨮး BitTorrent ေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ။ ေပꨣးယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨀꨤꨓ္ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ပုꨓ္ꨳမꨓ္းယဝ္ꨵ။ မꨓ္းေတသိုပ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨀꨮꨣꨲꨟင္းꨀူꨉ္းမꨓ္းꨀူꨉ္း။
သင္မꨓ္းꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲပꨯꨲယဝ္ꨵꨬလꨳ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁꨯꨳꨟပ္းꨁြမ္းပꨰတ္ꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္သင္။ မူိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲပိုတ္ꨲꨁြမ္းမꨣးထꨰင္ꨳပြꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းေတသိုပ္ꨲꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨟင္းꨀူꨉ္းမꨓ္းထꨰင္ꨳꨀူꨉ္း။
ေပꨣးꨅူိင္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡဝ္ BitTorrent ေသ ꨑꨤဝ္းလူတ္ꨲꨡဝ္လꨯꨳေꨁꨣꨳမုꨓ္းꨓူိဝ္ꨡိꨓ္ꨲတꨣꨲꨓꨰတ္ꨵ ꨀူꨳမꨱဝ္းယဝ္ꨵ။ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨡမ္ꨲꨁꨯꨳꨅ္ꨮꨵ BitTorrent ꨅုိင္ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း uTorrent ေꨀꨣꨳ မူိꨓ္ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ။

တꨰမ္ꨳ
ꨅꨯꨤးလူင္ (21/May/2012)
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes