မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Antivirus မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ ꨀူꨳꨅူိဝ္းꨅူိဝ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္း ꨀꨮဳꨲꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳꨉဳး ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလူꨉ္ꨳလြင္ꨳ Antivirusေသ ꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳမဳးꨡဝ္ပꨓ္ꨁုိꨓ္း တꨯးေꨀဳꨵꨁဳꨳꨟဝ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ဝဳꨳလꨯꨳꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳꨁဳꨳꨟဝ္းယꨤမ္ꨳꨡဝ္ Antivirus ꨡြꨀ္ꨲပꨰတ္ꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းပိဝ္းတူိဝ္း မꨓ္းꨓꨤင္းꨁဳꨳꨬလꨳ ပြင္ꨵꨁဳꨳꨟဝ္းယူꨲ ဝꨓ္းဝꨓ္းꨁုိꨓ္းꨁုိꨓ္း ꨁ္ꨮꨳꨓဳꨲေသꨓꨯꨤးမြꨓ္ꨲလုိꨓ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨬတꨵ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨓꨯေꨀဳꨳေတ လꨰပ္ꨳꨁꨤတ္ꨲ Antivirus ဝꨯꨵယူꨲမꨤင္ꨅူိဝ္း ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳေတ လꨯꨳဝဳꨳပꨱꨓ္ꨡꨓ္မ္ꨮꨲလꨯꨤလꨯꨤꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္သူꨓ္ꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯꨅုိင္ ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲတီꨳ www.fileswan.com ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨓꨯꨵေသ လူတ္ꨲꨡဝ္မဳꨳꨅ္ꨮꨵလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes