မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Artisteer v3.1.0 သꨤင္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ ပလြꨀ္ꨵꨁ္ငꨯꨤꨳလီ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮသꨤင္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ ꨟုိဝ္ပလြꨀ္ꨵꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝး Software ꨡꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ Software ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတ လꨯꨳဝဳꨳꨡမ္ꨲမီးꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨕူꨳသꨤင္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨬလꨳပလြꨀ္ꨵꨁ္
ꨓꨯေꨀဳꨳဝဳꨳလꨯꨳယူꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵေꨀဳꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ Artisteer ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨡꨓ္ꨁဳꨟဝ္းꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ Version 3 ယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨡြꨀ္ꨲမဳးထုိင္ Version 4 ယဝ္ꨵꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳ၊ ꨀူꨉ္းꨀဳꨳ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္မီး Version 3 ꨀူꨉ္းꨬလꨳ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮပꨓ္ေသꨀမ္းꨁဳꨳꨓꨯ သင္ဝဳꨳပြꨀ္ꨳꨓဳꨳꨁဳꨳလုိꨓ္း ထုိင္မဳးမူိဝ္ꨳꨕုꨀ္ꨳမူိဝ္ꨳꨟုိဝ္းမဳး ထူပ္းꨉဳး Version 4 ꨓꨯꨁဳꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ထꨰင္ꨳꨁဳꨳ။ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨳꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯꨅုိင္ ꨡဝ္ꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလꨯꨳယူꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ။

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
Download here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ  Mediafire & Ziddu


 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes