မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Aurora 3D Text & Logo Maker v12 ꨟꨤင္ꨳလီလီ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡဝ္ꨁြင္လီꨁုိတ္းꨅꨓ္ꨵမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္ Aurora 3D Text & Logo Maker ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မူိꨓ္ꨓင္ꨲတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လꨯꨳꨟꨓ္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲေတꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳ 3D ꨬလꨳတꨤင္းꨟꨤင္ꨳ3D ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓꨯꨵ လꨯꨳဝဳꨳꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္းမီးꨕြꨓ္းလီ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလꨯꨳလꨯꨤလꨯꨤတီꨳꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨀꨓ္တူꨉ္းယူꨲꨁဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳမꨓ္းပꨱꨓ္ꨁြင္လီꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ ꨡဝ္မူိဝ္းꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨁဳꨳꨬလꨳ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

You Can Download here mediafire

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ  ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes