မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ꨡလြင္း ꨅꨤင္ꨵꨕူိꨀ္ꨲငꨣးလꨰင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထမ္းၾတꨣးꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ ̒̒ ꨡလြင္း ꨅꨤင္ꨵꨕူိꨀ္ꨲငꨣးလꨰင္̓̓ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳေတယꨤမ္ꨳထြမ္ꨲယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳ ေတꨡမ္ꨲ ယꨤမ္ꨳ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨅူိဝ္း ပꨯꨲယꨤမ္ꨳ ꨅူိဝ္းယꨤမ္ꨳꨓꨯ ေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္ꨳေတꨣꨳ ꨁုိꨓ္း ꨅꨓ္ ꨡဝ္ ထြမ္ ꨀꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လီ ထြမ္ေတꨵေတꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 1
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰ   2
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 3
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes