မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 12, 2012

ပꨤင္ꨲလꨤꨯꨲ သꨤတ္ꨵသꨤꨯး ♥ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨀꨮꨤမ္း ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ - ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ လီထြမ္ꨲေတꨵꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ း) ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း ꨸ - ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲလꨯꨳတီးတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္  ꨓꨤင္းတူꨲꨅꨣꨲတꨤꨓ္း ယ္ꨮꨲ꨸ꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  1
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  2
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  3
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  4
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  5
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  6
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  7
ꨅꨤꨯးꨓုမ္ꨲꨅꨱင္ꨘꨣꨵ  8

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes