မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

သူိꨀ္ꨳပုိꨓ္း ဝꨱင္းလꨤင္းꨁူိဝ္း

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တီꨳလ္ꨮဝꨱင္းလ္ꨮ ꨡမ္ꨲဝꨣꨳꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ေပꨣး ပꨱꨓ္ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္းယူꨲေတꨵ꨸ ꨅုိင္ သူိꨀ္ꨳပုိꨓ္း မꨓ္းမီးꨅူိင္ꨵ ꨟုိင္ ပꨱꨓ္သင္ꨬလꨳပꨱꨓ္မꨣးဝꨤꨓ္ꨳ မူိင္းꨟဝ္း ꨓꨯ ꨅူိဝ္းꨟဝ္းတင္းသꨱင္ꨳေꨀꨣꨳ ထုꨀ္ꨲလီꨟူꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ သူိꨀ္ꨳပုိꨓ္း ဝꨱင္းလꨤင္းꨁူိဝ္း ꨓꨯꨵေတꨵꨁꨣꨳ ꨟဝ္းသုပ္ꨲ ေꨕ မꨣးတီꨳ shanload. ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨟူꨵꨅုိင္ ပုိတ္ꨲတူꨉ္းလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ေပꨣးမီးInternet Download Manager လ္ꨮꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ေတꨅꨓ္ ေသတူꨉ္းလꨯꨳလီ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨟꨤင္ꨳငဝ္း / သူိꨀ္ꨳပုိꨓ္းဝꨱင္းလꨤင္းꨁူိဝ္း
http://api.ning.com/files/ftjVjNUoMQxAMMSrl38jqxGJoQKF4JMaVOU6U-dl4uaQ683DzelAcuanmO9tB2u239u2WovL5pKfAZ1coLPpdV7zBc02C5IM/00SE053ACg7.gif

http://api.ning.com/files/ftjVjNUoMQxAMMSrl38jqxGJoQKF4JMaVOU6U-dl4uaQ683DzelAcuanmO9tB2u239u2WovL5pKfAZ1coLPpdV7zBc02C5IM/00SE053ACg7.gif
တꨤင္းꨀꨣꨳꨟꨤင္ꨳလီ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ဝꨤꨓ္ꨳမꨯꨵꨡုꨓ္လဝ္း လꨤင္းꨁူိဝ္း သꨱင္ꨀြင္မြင္းယꨣꨲပꨓ္တꨰတ္ꨲ
http://api.ning.com/files/ftjVjNUoMQxAMMSrl38jqxGJoQKF4JMaVOU6U-dl4uaQ683DzelAcuanmO9tB2u239u2WovL5pKfAZ1coLPpdV7zBc02C5IM/00SE053ACg7.gif
တꨤင္းꨀꨣꨳꨟꨤင္ꨳလီ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ဝꨤꨓ္ꨳꨓမ္ꨵသꨤꨯး လꨤင္းꨁူိဝ္း ꨀꨮꨤမ္းပꨰင္းမꨤဝ္ꨲသꨤဝ္

http://api.ning.com/files/ftjVjNUoMQxAMMSrl38jqxGJoQKF4JMaVOU6U-dl4uaQ683DzelAcuanmO9tB2u239u2WovL5pKfAZ1coLPpdV7zBc02C5IM/00SE053ACg7.gif
တꨤင္းꨀꨣꨳꨟꨤင္ꨳလီ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨓꨣးꨀူင္း လꨤင္းꨁူိဝ္း မြꨀ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ ꨓူဝ္လိꨓ္မူိင္းတꨯး

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes