မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, November 20, 2012

သꨕဳꨲဝꨟꨤင္ꨶလီ ꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ(ေꨅꨶတြꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳတီး၊ ဝꨱင္းယြင္ꨲꨟူိꨉ္ꨲ၊ မူိင္းတꨯး

တꨤင္းꨟꨤင္ꨶလီꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳꨓꨯꨵ မီးယူꨲတီꨳေꨅꨶတြꨓ္ꨳဝꨱင္းတူꨓ္ꨳတီး၊ ဝꨱင္းꨅဝ္ꨳꨘဳꨵယြင္ꨲꨟူိꨉ္ꨲ။ ꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳꨓꨯꨵ ꨟꨱတ္းꨟ္ꨮꨳꨀူꨓ္းꨓြꨀ္ꨳမူိင္းꨁဝ္ ꨅပ္းꨅ္ꨮသူꨓ္ꨅ္ꨮေသပူိꨓ္ꨳယဝ္ꨵ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨁူဝ္းꨁြင္ꨀဝ္ꨲ ꨡꨓ္ꨀဳꨶꨁꨓ္ယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ မီးꨓမ္ဝꨯꨵ ꨁူဝ္းꨁြင္ꨀဝ္ꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨓြင္ꨟဝ္းꨁဝ္ ထိင္းသိမ္းဝꨯꨵလီလီယဝ္ꨵ၊ ꨀူꨉ္းꨀဳꨶꨓ္ꨮးꨓြင္ꨓꨯꨵ ေတꨲꨡဝ္မူိဝ္ꨳꨓ္ꨮးပီꨶꨁရိတ္ꨵ2009 မဳး ယြꨓ္ꨵရဳꨲသီꨲꨡုတုလꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨶꨀꨮဳꨲꨬလꨳ ꨟꨱတ္းꨟ္ꨮꨳꨓမ္ꨵꨓ္ꨮးꨓြင္ ꨟꨰင္ꨳယြမ္းꨀꨮဳꨲတုိꨀ္ꨵတုိꨀ္ꨵယဝ္ꨵꨁဳꨳ၊ ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨵေတꨵ ꨅုမ္းꨀူꨓ္းꨟꨀ္ꨵသꨕဳꨲဝꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁတ္းꨅ္ꨮထိင္းသိမ္း ꨡမ္ꨲꨟ္ꨮꨳꨓမ္ꨵꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ ꨟꨰင္ꨳယြမ္းꨀꨮဳꨲထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨓꨯ ꨁဳꨳေꨡဳး ။

ၾꨕဳးထြတ္ꨳမ်ꨰတ္ꨳယ္ꨮꨲလူင္(ꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ)ၾꨕဳးꨀဝ္ꨲလူင္(ꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ)
သꨕဳꨲဝꨟꨤင္ꨶလီ ꨟိမ္းꨟြမ္းဝတ္ꨵꨀြၽင္းၾꨕဳးလူင္(ꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ)

ꨁူဝ္းꨁြင္ꨀဝ္ꨲတီꨳꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳꨁူဝ္းꨁြင္ꨀဝ္ꨲတီꨳꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ

ဝတ္ꨵꨀြၽင္းꨕြင္ꨲေတဳꨲꨡူးꨓ္ꨮးꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳဝတ္ꨵꨀြၽင္းꨕြင္ꨲေတဳꨲꨡူးꨓ္ꨮးꨓြင္ꨟꨤꨯးယဳꨳ


=========================== ========== =========================== ========== 

ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ပꨤင္ꨲသꨤꨯးꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes