မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, November 11, 2012

ၾတꨣးꨅဝ္ꨳ ꨡြင္ꨲ ပꨰတ္ꨲပူိင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထမ္းၾတꨣးꨡြင္ꨲပꨰတ္ꨳပူိင္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လင္ꨲꨀꨣꨲလူင္ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲပꨓ္ꨲတိတ တꨰမ္ꨳေသ ေမꨣေꨟꨣးလိꨀ္ꨳ ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨡြꨓ္ꨲ ေꨟꨣးဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨃꨣꨳ
ယိꨓ္းꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ shanload ꨟဝ္းယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲ ယီꨲꨡြꨓ္ꨲ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes