မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

တြမ္းꨅ္ꨮꨁူိဝ္းတꨯး


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ꨓင္ꨲ ꨟုိဝ္ လိꨀ္ꨳတꨯးေတꨟူိင္း မူိင္းတꨯးေတꨁုိတ္း ပူိꨓ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵ ။ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨁုိꨓ္း တꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထꨰင္ꨳ တြမ္း ꨅ္ꨮꨁူိဝ္ꨳတꨯး ꨡꨓ္ ပꨱꨓ္ꨕူꨳ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳလူင္ Dr ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲꨡꨤꨯꨳ တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ သုပ္ꨲ မꨣးတီꨳ ꨓꨤင္းꨁမ္းꨀူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ပꨱꨓ္ သူိꨀ္ꨳ ပုိꨓ္းတꨯးလြင္ꨳတꨯးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ လီꨟူꨵ ယူꨲေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္လူတူꨉ္း တီꨳတ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

Download

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes