မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ꨘိင္ꨳေꨀꨣꨲꨅꨱင္ ပီꨶမ္ꨮꨲတꨯး ပုိꨓ္ꨶꨟꨤꨓ္တꨯး


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲေသꨬလꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ေꨀꨣꨳ လိူꨓ္ ꨅꨱင္ ပီꨶမ္ꨮꨲတꨯးေꨀꨣꨳ ꨅမ္ꨟြတ္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ပပ္ꨵ ꨘိင္ꨳေꨀꨣꨲꨅꨱင္ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ လြင္ꨳတꨤင္း တꨣꨲပီꨶမ္ꨮꨲတꨯးꨁꨣꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ မီးꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္လူ ꨀꨓ္ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳေꨓꨣꨳ ေတ မꨰီးꨕြꨓ္းလီꨅူိဝ္းꨡမ္ꨲꨟူꨵꨓꨓ္ꨵယူꨲေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ ထုိင္ ꨓꨤင္းꨁမ္းꨀူꨲ ꨟဝ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 

Download

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes