မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

မူိဝ္ꨲꨅꨤꨓ္ꨲꨕဝမ္ꨮးꨓဳꨲ ꨟုိဝ္ တꨯးေꨀဳꨵ


တꨯးေꨀဳꨵ ꨷ ꨕြင္းမ္ꨮးꨅ္ꨮတူꨀ္း ယဳꨲမူꨀ္းꨟူဝ္ꨟြင္ꨵꨟꨯꨳꨬလꨳ ꨷ ပူိတ္ꨲꨬꨀꨳꨡူꨀ္းꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨬလꨳတင္းသꨯꨤတဳ ဝꨯꨤꨲမဳးꨟဳတူꨉ္းꨁဝ္ꨓꨯꨵလူး ꨷ ꨕဝꨁဝ္ꨓꨯꨵေတ လြမ္ꨁြꨯꨕဝတီꨳမ္ꨮးမီး ၊ တီꨳမ္ꨮးလꨯꨳယူꨲလꨯꨤလꨯꨤꨡꨓ္ ꨷ ꨀူꨉ္းꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨁဝ္ꨅ္ꨮတူꨀ္းမူိꨓ္မ္ꨮးꨬလꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲပꨓ္ꨓမ္ꨵတဳလ္ꨮမူိꨓ္မ္ꨮးꨓဳ ꨷ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨷ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮထုိင္ ꨕဝတီꨳꨟဝ္းမီး ꨷ တꨤင္းယꨱꨓ္ꨵသီးꨬလꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳꨟူꨵေတလꨯꨳယိပ္းတုိဝ္း မုိဝ္းꨟဝ္းတင္းတိꨓ္ ꨅုꨀ္းꨓူိဝ္လိꨓ္ ꨟꨮ္ꨳမꨓ္ꨳတꨰင္ꨳတꨰင္ꨳꨬလꨳတꨯးေꨀဳꨵꨁဝ္ ꨡူိꨉ္ ꨷  
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes