မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ထမ္းၾတꨣး ꨡလြင္း ထမ္ꨲမ ပꨣꨲလ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီထြမ္ꨲေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡဝ္မꨣးတီး ꨁမ္းꨀူꨲ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 1
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 2
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 3
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 4
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 5
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 6
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 7
ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ တꨣသꨰင္ 8
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes