မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, November 20, 2012

ယꨣꨲꨅူꨲတꨤင္းꨟꨀ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵေတꨵ ငဝ္းတူိင္ꨵတꨯးꨟဝ္း မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ - မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳ ေတ ပꨯꨲꨟꨓ္ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ? ေပꨣးꨁ္ꨮꨳတူꨉ္းေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲꨅြမ္း လိင္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ ꨀꨮꨣꨲလီ꨸ꨁꨣꨳ :D
Yar Zu Dang Hark part10
Yar Zu Dang Hark part11
Yar Zu Dang Hark part12
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes