မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ꨁꨯꨲသꨰင္ꨘꨓ္းꨁမ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯံ သမ္ꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ ꨁုꨓ္ယုင္းꨁꨱဝ္ တꨰမ္ꨳဝꨯꨵဝꨣꨳ  ꨁꨯꨲ သꨰင္ꨘꨓ္းꨁမ္း  ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲတီးတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download

သုပ္ꨲမꨣးတီꨳ -ꨓꨤင္းꨁမ္ꨳꨀူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes