မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ပုိꨓ္းꨁူိဝ္းပူိꨓ္ꨳတꨰမ္ꨳ တꨯးလီꨟူꨵ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ သမ္ꨵသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳတꨯး ထꨰင္ꨳ ယဝ္ေꨡꨣꨳ  ပꨱꨓ္တꨣꨲ တꨯးလီꨟူꨵ ဝꨯꨵꨓꨯ ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕိတ္း ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ

Download

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes