မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးလꨯꨤꨳသꨱင္ꨁြမ္းမူိဝ္ꨳပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳမဳး change your Startup Sound


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨅူိဝ္းမဳးꨁဝ္ꨳꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ လꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္း မီးလꨯꨤးꨡြꨓ္ꨲလꨱꨓ္ꨳလꨱꨓ္ꨳ မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ၊ ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္ လꨯꨤးသ္ꨮꨲသꨱင္ꨕꨱင္း မူိဝ္ꨳꨟဝ္းပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁြမ္းꨟဝ္း ꨁုိꨓ္ꨳမဳးꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ မꨤင္ꨅူိဝ္းꨬတꨵေꨀဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡမ္ꨲမီးသꨱင္သင္ꨓꨯေသတဳꨵ တꨯးေꨀဳꨵမꨤင္ꨅူိဝ္း
ꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵꨟြမ္ꨓူိဝ္သꨱင္ꨕꨱင္းꨓꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳမီးသꨱင္ꨕꨱင္းတꨯးꨡြꨓ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳမဳးꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲယꨱꨓ္းသင္ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းလူဝ္ꨲမီး သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ Software ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀဳꨳ လꨯꨳဝဳꨳလꨱꨀ္ꨵေတꨵေတꨵ ꨡမ္ꨲꨓꨀ္းသင္ေသꨡိတ္း ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨟြင္ꨵဝဳꨳ Startup Sound Changer ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊
လြꨀ္းလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္း

1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္တုမ္ꨲသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ StartupSoundChanger ꨓꨯꨵေသေတꨡြꨀ္ꨲမဳးမူိꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတꨤင္းꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵ 
2. ꨟဝ္းေတလꨯꨳꨟꨓ္ Play Replace Restore Exit ꨓꨯသီꨲꨡꨓ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ 
3. ꨓꨱꨀ္းထြမ္ꨲတူꨉ္းတီꨳ Play ဝဳꨳမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ပꨱꨓ္သင္ꨬလꨳ ပꨱꨓ္သꨱင္ꨕꨱင္းသင္ယူꨲ၊ ေပဳးဝဳꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလꨯꨤꨳပꨰတ္ꨳသꨱင္ꨡꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမဳးꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨀꨮဳꨲသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း Replace ေသေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ Box ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨟꨮ္ꨳꨟဝ္းꨀꨮဳꨲလူိꨀ္ꨳꨟဳꨕꨱင္းꨡꨓ္ꨟဝ္းေတသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ (တီꨳꨓꨯꨳေတလꨯꨳꨟူꨵဝꨯꨵဝဳꨳ သꨱင္ꨕꨱင္းꨡꨓ္ꨟဝ္းေတသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳပꨱꨓ္ Wav File ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ေပဳးဝဳꨳပꨱꨓ္ Mp3 ꨬတꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨁဳꨳ ) ေပဳးဝဳꨳꨟဝ္းလꨯꨤꨳယဝ္ꨵ၊ သမ္ꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳꨁုိꨓ္းꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳမꨓ္းမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲꨁုိꨓ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Restore ꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း၊ ေပဳးဝဳꨳꨟꨱတ္းယဝ္ꨵတꨤင္းမူတ္း၊ လꨯꨤꨳယဝ္ꨵတꨤင္းမူတ္းယဝ္ꨵꨓꨯေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Exit ေသꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨰတ္ꨳေꨀဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳ၊ 
4. ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲ Restart ꨁူိင္ꨳꨁြမ္းေသထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁဳꨳ ေတမီးသꨱင္ꨕꨱင္းꨡြꨓ္ꨲဝꨤꨓ္ꨟူ ꨡꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္သ္ꨮꨲလူင္းꨀꨮဳꨲꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ လူတ္ꨲꨡဝ္ Software တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳ ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes