မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Close USB Hole လꨯꨤးꨡုိတ္းꨟူး USB ꨟꨤမ္ꨳပူိꨓ္ꨳမဳးသꨱပ္ꨲꨅ္ꨮꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨁဝ္ꨳမဳးꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ လꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတ မဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ လꨯꨤးꨡုိတ္းꨟူး USB ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ လꨯꨳငိꨓ္းတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁꨤင္းယ္ꨮꨲသꨱင္လူင္ဝဳꨳ  ̒ယြꨓ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨀမ္းꨀမ္းꨡဝ္ USB မဳးသꨱပ္ꨲသ္ꨮꨲꨁြမ္းꨁဳꨳ တိꨀ္းတိꨀ္းေသေတ ꨟꨤမ္ꨳေꨀဳꨳꨡမ္ꨲလီꨬလꨳ လꨯꨳတိတ္းမꨰင္း Virus ꨁဝ္မဳးေꨀဳꨳꨓမ္ꨓဳꨳယဝ္ꨵ̓  ꨓꨯꨁဳꨳꨬလꨳ
ꨁဳꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲမဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ လꨯꨤးꨡုိတ္းꨟူး USB ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ လꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨬတꨵ ꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲသင္ꨓꨯ ဝꨯꨤးေသတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းတူꨉ္းယဝ္ꨵေတ ꨟူꨵပြင္ꨲꨅ္ꨮꨀꨮဳꨲꨀူꨉ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ ꨟဝ္းꨁဳꨳမဳးတူꨉ္း လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨀြꨓ္ꨲꨁဳꨳ ꨷


လြꨀ္းလꨯꨤး (1)
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Win+R ꨅြမ္းꨀꨓ္ေသꨟြင္ꨵ RUN Box ꨁဳꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲ REGEDIT ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း OK ꨁဳꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳ >>
2. HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >CurrentControlSet >Services >USBSTOR ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းေတလꨯꨳꨟꨓ္ start ဝꨯꨵယူꨲ၊ 
3. ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Start ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းေသ မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ Value Data dialog box ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ တီꨳ Value data: ꨓꨓ္ꨵေတမီးဝꨯꨵ 3 ꨁဳꨳꨬလꨳ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 4 ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း OK ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။

(သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳꨁုိꨓ္းပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁုိꨓ္းꨓꨯေꨀဳꨳ တီꨳ data value ꨓꨓ္ꨵꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳꨡဝ္ 4 ꨓꨓ္ꨵပꨱꨓ္ 3 ꨁုိꨓ္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။)

လြꨀ္းလꨯꨤး (2)

1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Win+R ꨅြမ္းꨀꨓ္ေသꨟြင္ꨵ RUN ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲ REGEDIT ေသꨓꨱꨀ္း OK ꨁဳꨳ။
2. HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >CurrentControlSet >Control ဝꨤးေသꨁဝ္ꨳမဳးထုိင္တီꨳꨓꨯꨳယဝ္ꨵ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲ Right click တီꨳတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းတီꨳပဝ္ꨲပဝ္ꨲ (တီꨳꨡမ္ꨲမီးသင္) ꨓꨓ္ꨵေသယဝ္ꨵ ꨀꨮဳꨲတီꨳ New ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳ Key ေသေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ Folder ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳပꨱꨓ္ꨅုိဝ္ꨳ New Key #1 ꨅူိင္ꨵꨓꨯ ၊
3. ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳꨅုိဝ္ꨳမꨓ္း ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ StorageDevicePolicies  ꨓꨯေသꨀမ္းꨁဳꨳ၊
4. ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵတီꨳFolder ꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ တီꨳတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းꨓꨓ္ꨵေတမီးဝꨯꨵဝဳꨳ Default ꨓꨯေသ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္း၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ Value Data dialog box ေသ၊ တီꨳ data value: ꨓꨓ္ꨵꨀꨮဳꨲသ္ꨮꨲပꨓ္ဝဳꨳ 1 ꨓꨯေသ ꨓꨱꨀ္း OK ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။

(သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁုိꨓ္းꨓꨯေꨀဳꨳ တီꨳ data value: ꨓꨓ္ꨵꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 0 သုꨓ္ꨓꨯꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵ)

ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes